ท่องเที่ยวฯ เร่งดัน 8 คลัสเตอร์ เข้าแผนท่องเที่ยว

ก.ท่องเที่ยวและกีฬา ดัน 8 คลัสเตอร์เข้าแผนท่องเที่ยว ทั้งระยะกลางและยาวแบบเชิงรุก พร้อมหนุน อพท.จับมือกรมท่องเที่ยว ร่วมพัฒนา 41 จังหวัด ดันสวนลุมพินีและหลังสวนเป็นคลัสเตอร์ท่องเที่ยวแห่งใหม่

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (กก.) เปิดเผยว่า  กระทรวงการท่องเที่ยวฯ  ได้จัดทำ Action Plan ของแผนการพัฒนาระยะกลางและระยะยาวสำหรับการพัฒนาด้านท่องเที่ยว ใน 8 เขตพัฒนาการท่องเที่ยว  เพื่อให้มีการพัฒนาท่องเที่ยวเชิงรุกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงรุกในปีนี้นั้น ได้แก่ การดึงไฮไลท์สำคัญในการชู ASEAN Connect ไปยังกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา ลาว เมียนมา เวียดนาม)  และประเทศอาเซียนอื่น ๆ เพื่อชูให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาค การสร้างเศรษฐกิจให้เกิดการสมดุล สร้างงาน สร้างรายได้ สู่ชุมชนท้องถิ่น

ทางด้านคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ (ท.ท.ช.) เห็นชอบให้ทางองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (หรือ อพท.) เข้ามาร่วมมือกับกรมการท่องเที่ยวเพื่อร่วมพัฒนา 8 คลัสเตอร์ท่องเที่ยวด้วย  แต่จะต้องแก้ไขพระราชกฤษฎีกา (พ.ร.ฎ.) จัดตั้ง อพท. ให้ครอบคลุมการพัฒนาใน 8 คลัสเตอร์นั้น คาดว่าจะสามารถนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีได้ในเร็ว ๆ นี้

และที่สำคัญคือ จะมีการผลักดันพื้นที่ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ในพื้นที่บริเวณสวนลุมพินีและหลังสวนให้เป็นคลัสเตอร์กรุงเทพฯ ด้วย โดยมีแผนจะส่งเสริมให้นักลงทุนหรือผู้ประกอบการสนใจลงทุนในโครงการต่าง ๆ ยาวไปถึงปี พ.ศ.2562 เมื่อโครงการแล้วเสร็จคาดว่าจะเป็นจุดขายใหม่ในอนาคตของกรุงเทพฯ อย่างแน่นอน

ทางด้าน ดร.พรสุข จงประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถการท่องเที่ยว องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (หรือ อพท.) เปิดเผยว่า ในปัจจุบันโครงสร้างของ อพท. ที่ดำเนินการอยู่แล้ว ก็สามารถจะพัฒนาเพิ่มเติมในหลายจังหวัดให้มากขึ้นได้ ซึ่งทั้งหมดล้วนก็เป็นจังหวัดที่อยู่ในคลัสเตอร์ท่องเที่ยวนี้   แต่ยังมีบางพื้นที่ที่ยังขาดอยู่

ดังนั้นทาง อพท. จึงต้องจัดตั้งสำนักงานเพิ่มเติม เพื่อให้การดูแลครอบคลุมได้ทั่วทั้ง 8 คลัสเตอร์ในส่วนที่ยังขาดอยู่ ได้แก่ พื้นที่เขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ พื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน และพื้นที่ในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันตก

แสดงความคิดเห็น