น่าลงทุนแค่ไหน !?! เมื่อรัฐบาลลาวออกนโยบายหนุนนักลงทุนต่างชาติ

ลาว ส่งเสริมการลงทุน พร้อม สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ประเทศลาวหรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) เป็นประเทศที่มีชายแดนติดกับภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ข้อมูลจาก Thailand Trade เปิดเผยว่า เมื่อต้นปี 2559 ตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคม ประเทศไทยได้เปรียบดุลการค้ากับลาว ซึ่งไทยมีการส่งออกมากกว่าการนำเข้าสินค้าจากลาว และสินค้าส่วนใหญ่ที่ไทยส่งไปลาวจะเป็นสินค้าอุปโภคและบริโภค น้ำมันสำเร็จรูป ไก่สดแช่แข็ง สินค้าปศุสัตว์ ข้าว เครื่องสำอาง ส่วนสินค้าที่ไทยนำเข้าจากประเทศลาวคือพลังงานและเชื้อเพลิง

ทางรัฐบาล สปป.ลาว ได้มีการสนับสนุนนักลงทุน และจะกลายเป็นโอกาสครั้งสำคัญในการส่งออกของผู้ประกอบการไทย สำหรับสิทธิประโยชน์ของนักลงทุนในประเทศและต่างประเทศจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเท่าเทียมกัน เพื่อส่งเสริมการลงทุนในประเทศลาว ประกอบด้วย

1.   รัฐบาลลาวได้ออกนโยบายยกเว้นภาษีนำเข้า และภาษีเรียกเก็บจากการนำเข้าอุปกรณ์อะไหล่ พาหนะการผลิตทางตรง วัตถุดิบที่ไม่มีภายในประเทศ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปที่นำเข้ามาเพื่อแปรรูป หรือประกอบเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อการส่งออก
2.   นโยบายยกเว้นภาษีส่งออก สำหรับการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
3.   ผลกำไรจากการลงทุนดำเนินธุรกิจที่นำเป็นขยายต่อในกิจการของตนที่ได้รับอนุญาตไปแล้วนั้นจะได้รับการยกเว้นภาษีกำไรในปีการบัญชี
4.   ส่งผลกำไร ทุน และรายรับอื่น ๆ (หลังจากที่ได้เสียภาษีและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตามกฎหมายแล้ว) กลับประเทศของตน หรือผ่านไปประเทศที่สามได้โดยผ่านธนาคารที่มีสำนักงานใน สปป.ลาว
5.   อนุญาตให้ชาวต่างชาติที่ลงทุนใน สปป.ลาว ที่มีมูลค่าตั้งแต่ 500,000.00 ดอลลาร์สหรัฐฯ ขึ้นไป มีสิทธิถือครองที่ดินเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย หรือทำเป็นสำนักงานในพื้นที่ 800 ตารางเมตร ซึ่งมีอายุการถือครองเท่ากันกับอายุของการลงทุน

นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมการลงทุนในสาขาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
1.   กิจการการผลิตสินค้าเพื่อการส่งออก
2.   กิจการเกษตรและป่าไม้ แปรรูปผลิตภัณฑ์กสิกรรม – ป่าไม้และหัตถกรรม
3.   กิจการอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย กิจการค้นคว้าวิจัยทางวิทยาศาสตร์และการพัฒนา กิจการปกปักษ์รักษาสิ่งแวดล้อมและชีวนานาพันธุ์
4.   กิจการเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล พัฒนาฝีมือแรงงาน และการปกปักษ์รักษาสุขภาพของประชาชน
5.   กิจการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน
6.   กิจการผลิตวัตถุดิบ อุปกรณ์ เพื่อตอบสนองการผลิตอุตสาหกรรมที่สำคัญ
7.   กิจการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ

อนึ่ง หากเป็นกิจการสาธารณูปโภค การลงทุนสร้างโรงพยาบาล โรงเรียนอนุบาล โรงเรียนสามัญ โรงเรียนวิชาชีพ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย ศูนย์วิจัยค้นคว้า ที่ตั้งในเขตที่ 1 พื้นที่ห่างไกลทุรกันดาร โครงสร้างพื้นฐานไม่สะดวก ผู้ประกอบการจะได้ยกเว้นค่าเช่า หรือค่าสัมปทานที่ดินของรัฐ 15 ปี และยกเว้นภาษีกำไรเพิ่มอีก 5 ปี

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล: [email protected]สายด่วน 1333

น่าลงทุนแค่ไหน !?! เมื่อรัฐบาลลาวออกนโยบายหนุนนักลงทุนต่างชาติ

 

แสดงความคิดเห็น