มูดี้ส์ จัดอันดับไทยยังน่าเชื่อถือ

เผยข่าวดีเศรษฐกิจไทย มูดี้ส์ยันเครดิตยังดี สืบเนื่องรัฐเร่งกระตุ้นลงทุน มีรายได้จากส่งออกภาคบริการ ชี้วัดจากนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น คาดปีนี้เศรษฐกิจขยายตัวร้อยละ 2.8 ปีหน้าร้อยละ 3

แหล่งข่าวจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า  “Moody’s Investors Service หรือ Moody’s บริษัทจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางเศรษฐกิจระดับโลก  ได้ยืนยันอันดับความน่าเชื่อถือของพันธบัตรรัฐบาลไทยสกุลเงินต่างประเทศ และสกุลเงินบาทที่ระดับ Baa1 โดยให้คะแนนเป็นบวก มีความน่าเชื่อถือที่เป็นเสถียรภาพ (Stable Outlook)”

“อีกทั้งได้ยืนยันเพดานความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้สกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ระดับ A2 และสกุลเงินบาทที่ระดับ A1 พร้อมทั้งยืนยันเพดานเงินฝากธนาคารสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ระดับ Baa1 และสกุลเงินบาทที่ระดับ A1 ด้วย”

“แต่มีสิ่งที่ยังต้องพึงระวัง  จากความไม่แน่นอนเรื่องการแสดงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และการจัดการเลือกตั้งที่ยังไม่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ไทยยังต้องเผชิญกับความเสี่ยงทางการเมืองเหล่านี้อยู่ นี่อาจจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นทางธุรกิจ และความเชื่อมั่นของผู้บริโภคได้” แหล่งข่าวจาก สบน. เปิดเผย
อีกทั้งจากความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจในระยะ 2 ปีที่ผ่านมา พบว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยค่อนข้างต่ำกว่าศักยภาพ  จึงน่าจะสะท้อนให้เห็นว่า ไทยกำลังเผชิญปัญหาด้านความสามารถด้านการแข่งขัน คาดว่าการลงทุนที่ลดลงจากนักลงทุนต่างชาติน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อเรื่องนี้ ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย ได้แก่ ความซบเซาของความต้องการสินค้าในตลาดโลก  เป็นต้น

แต่ยังพบว่ามีข่าวดีอยู่ นั่นก็คือ ภาครัฐเร่งออกนโยบายกระตุ้นการลงทุนเพิ่มขึ้น และมีรายได้จากการส่งออกภาคบริการ  โดยมีตัวชี้วัดจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงที่ผ่านมา นี่จึงส่งผลให้เศรษฐกิจไทยขยายตัว
มีข้อมูลที่ Moody’s ระบุไว้ว่า มีปัจจัยหลายอย่างที่เป็นเชิงบวกต่อไทย ได้แก่  ต้นทุนการระดมทุนของรัฐบาลที่อยู่ในระดับต่ำ  ฐานะการคลังของไทยยังคงเข้มแข็งดี  ความอ่อนไหวต่อปัจจัยเสี่ยงภาคต่างประเทศที่ยังต่ำ และมีนโยบายการเงินการคลังเชิงรุกที่ดี  ถึงแม้จะพบว่าหนี้สาธารณะยังเพิ่มสูงขึ้น  แต่ตัวชี้วัดด้านการคลังในภาพรวมยังมีความเข้มแข็งกว่ากลุ่มประเทศที่มีอันดับความน่าเชื่อถือเดียวกัน

บริษัท Moody’s คาดว่าในปี พ.ศ.2559 นี้  เศรษฐกิจไทยจะมีการขยายตัวที่ร้อยละ 2.8 และปี พ.ศ.2560 อยู่ที่ร้อยละ 3 โดยมีปัจจัยพบว่า การปรับตัวลงของมูลค่าสินค้านำเข้า เช่น ราคาน้ำมัน ส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดเกินดุล ซึ่งจะช่วยรองรับความไม่แน่นอนที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนย้ายเงินทุนระหว่างประเทศ อีกทั้งไทยยังคงพึ่งพาการใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกภาคบริการ มากกว่าการใช้จ่ายภาคเอกชนและการส่งออกสินค้า

แสดงความคิดเห็น