คลัง จัดสัมมนา “CCO-MOF สัญจรอุดรธานี”

ก.การคลัง ลงพื้นที่อีสาน จัดสัมมนาระดมสมองบุคลากรจาก 9 หน่วยงาน ช่วยพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ 20 จังหวัด พร้อมสร้างนวัตกรรมใหม่ให้หน่วยงานในสังกัด

นายอภิศักดิ์  ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานเปิดการประชุมในงานสัมมนา “โครงการ CCO-MOF สัญจรอุดรธานี” โดยได้มอบนโยบายให้ผู้บริหารระดับสูงและข้าราชการของกระทรวงฯ ในส่วนภูมิภาคจาก 20 จังหวัดพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ สกลนคร นครราชสีมา กาฬสินธุ์ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครพนม บึงกาฬ บุรีรัมย์ อุดรธานี มหาสารคาม มุกดาหาร  หนองคาย ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ สุรินทร์ หนองบัวลำภู และอำนาจเจริญ

จากนั้นนายอภิศักดิ์ได้เดินทางลงพื้นที่ จ.หนองคาย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และเยี่ยมชมพื้นที่การดำเนินงานตามโครงการก่อสร้างด่านศุลกากรหนองคาย และลานตรวจสินค้าแห่งใหม่ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบ 1 แห่ง บนพื้นที่ 40 ไร่ ถ.เฉลิมพระเกียรติ ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย  ซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณจากโครงการบูรณาการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ประจำปีงบประมาณ 2559–2561  ในวงเงิน 274,473,000 บาท เมื่อโครงการฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จ คาดว่าจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ความสะดวกแก่ประชาชนผู้มาเข้ารับการบริการ และช่วยเพิ่มรายได้ในการจัดเก็บด้วย

นอกจากนี้ โครงการ CCO-MOF สัญจรอุดรธานี ยังได้จัดเสวนาในหัวข้อ “กระทรวงการคลัง นวัตกรรมสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจ” โดยมีผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลงจาก 9 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการคลัง มาร่วมเป็นวิทยากรด้วย

โดยสรุปก็คือ กระทรวงการคลังจะเน้นการสร้างนวัตกรรมใหม่ให้เกิดขึ้นในทุกหน่วยงานราชการในสังกัด ได้แก่ การนำเอาเทคโนโลยี หรือเทคนิควิธีการต่าง ๆ มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล โดยข้าราชการและบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลังทุกคนต้องหมั่นพัฒนาตนอยู่เสมอ เพื่อให้สามารถปรับตัวพร้อมก้าวทันและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในอนาคตได้

แสดงความคิดเห็น