เชื่อมั่น ! หลังลงประชามติผ่าน เศรษฐกิจไทยดีขึ้น

ม.หอการค้า สำรวจพบ นักธุรกิจทั้งไทยและ ตปท. เชื่อมั่นเศรษฐกิจดีขึ้น หลังลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านฉลุย กระตุ้นรัฐฯ วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ระยะสั้น กลาง ยาว ต่อยอดสู่ความสำเร็จอีกขั้น

นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญผ่านพ้นไปแล้ว  ได้มีการสำรวจความคิดเห็นจากภาคธุรกิจที่มีต่อระบบเศรษฐกิจ พบว่า ส่วนใหญ่ยังเชื่อว่าเศรษฐกิจและการเมืองไทยจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้น ตลอดไปจนถึงอีก 6 เดือนข้างหน้า

เมื่อเผยถึงจำนวนเปอร์เซ็นต์ ก็พบว่าร้อยละ 69.7 ของนักธุรกิจต่างก็มีความเชื่อมั่นด้านการลงทุนภายในประเทศไทยมากขึ้น ขณะที่ร้อยละ 13.2 มีความเชื่อมั่นเท่าเดิม และมีเพียงร้อยละ 5.3 ที่เชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะแย่ลงไปกว่านี้ และเมื่อมองไปยังภาคธุรกิจต่างประเทศ พบว่าร้อยละ 69.7 มีความเชื่อมั่นต่อการลงทุนในประเทศไทยมากขึ้นเช่นเดียวกัน ซึ่งเท่ากับความเชื่อมั่นของภาคธุรกิจไทยที่มีต่อภายในประเทศไทยในระดับความเชื่อมั่นที่เท่าเทียมกันด้วย ส่วนอีกร้อยละ 13.2 มีความเชื่อมั่นเท่าเดิม และมีเพียงร้อยละ 3.9 ที่เชื่อมั่นว่าจะแย่มากลงไปกว่านี้

แต่เมื่อมองภาพรวมของผลการสำรวจด้านทัศนคติ พบว่า นักธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศมีทัศนะที่เหมือน ๆ กัน นั่นก็คือ เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจไทยว่ามีทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องนโยบายการพัฒนาประเทศของรัฐบาลชุดปัจจุบัน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

ส่วนผลการสำรวจถึงเรื่องทัศนคติต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้ยั่งยืนนั้น ภาคธุรกิจส่วนใหญ่คิดเห็นว่า แผนระยะสั้นที่รัฐบาลควรดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น การเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักลงทุนเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจและรายได้ในอนาคต การกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากให้มีกำลังซื้อ การส่งเสริมรายได้ให้กับฐานราก การออกมาตรการเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับธุรกิจ SME การอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการพิจารณาราคาสินค้าเกษตรให้อยู่ในระดับที่ดี

ขณะที่แผนระยะกลางและระยะยาวที่ภาคธุรกิจอยากเน้นให้รัฐบาลเร่งดำเนินการทันทีด้วยเช่นกันนั้น  ได้แก่ การแก้ปัญหาคอร์รัปชันให้มีมาตรการที่เห็นชัดเจน และมีตัวอย่างการปราบปรามการคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการเงิน  การส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจไทยให้สามารถแข่งขันได้กับทั้งธุรกิจในและต่างประเทศ  และสุดท้ายคือ  การส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจให้มีศักยภาพในการขยายกิจการได้ด้วย

แสดงความคิดเห็น