ไทยดันอุตฯ พลาสติกชีวภาพ สู่ Hub เอเชีย

สศอ.ไทย ผุด 5 มาตรการ ส่งเสริมอุตฯ พลาสติกชีวภาพ หลังพบกระแสผู้บริโภคอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงานมาแรง

นายศิริรุจ จุลกะรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า หนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่รัฐบาลพยายามผลักดันให้เกิดขึ้น นั่นคือ อุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)  ซึ่งขณะนี้ สศอ. ต้องการผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพของภูมิภาคเอเชีย ดังนั้น เราควรมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน ดังนี้

1.   ส่งเสริมการผลิตเม็ดพลาสติกชีวภาพภายในประเทศ โดยสนับสนุนให้เกิดการใช้วัตถุดิบการเกษตรภายในประเทศ เพื่อแปรรูปเป็นพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)

2.   ส่งเสริมการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีวัสดุ และการคอมพาวดน์พลาสติกชีวภาพในเชิงอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนาคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ ให้สามารถรองรับต่อการนำไปใช้งานต่าง ๆ ได้มากขึ้น รวมถึงพัฒนาความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิจัยพัฒนา ซึ่งจะก่อให้เกิดการวิจัยสมบัติของพลาสติกชีวภาพ ที่สอดรับกับสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นที่ต้องการของภาคอุตสาหกรรมอย่างแท้จริง

3.   ส่งเสริมตลาดภายในประเทศ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ  และเพิ่มความสามารถด้านการลดต้นทุนต่อหน่วยผลิตของผู้ประกอบการไทย รวมถึงก่อให้เกิดการนำผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพมาใช้เพื่อลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีมาตรการสำคัญ ได้แก่ มาตรการ Green Tax Credit ที่สามารถนำไปหักค่าใช้จ่ายจากการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพที่ผลิตภายในประเทศ

4.   กำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับในตัวสินค้าพลาสติกชีวภาพ จากการส่งออกและการใช้ภายในประเทศ ซึ่งการกำหนดและรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพ เป็นมาตรการที่ไม่เพียงจำเป็นต่ออุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพเท่านั้น แต่ยังเป็นมาตรการที่จำเป็นต่ออุตสาหกรรมต่อเนื่องอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอุตสาหกรรมอาหารของประเทศ

5.   วางแนวทางการบริหารจัดการขยะพลาสติกชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการนำพลาสติกชีวภาพมาใช้  โดยก่อให้เกิดประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมสูงสุด เช่น มาตรการบังคับใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในพื้นที่นำร่อง ได้แก่  เกาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ผลดีของการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพให้เป็นที่เข้าใจอย่างแพร่หลาย

ซึ่งผลการศึกษาและวิเคราะห์สถานภาพอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพ (Bioplastic)  พบว่า สังคมไทยมีแนวโน้มกระแสอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและพลังงาน ก่อให้เกิดการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพเพิ่มมากขึ้น แต่เรายังมีข้อจำกัดบางประการ ที่ต้องหามาตรการเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกชีวภาพต่อไป

อีกทั้งไทยยังมีวัตถุดิบทางการเกษตรเป็นจำนวนมาก สามารถรองรับอุตสาหกรรมชีวภาพได้  มีงานวิจัยเทคโนโลยีวัตถุดิบและกระบวนการผลิตพลาสติกชีวภาพส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนปฏิบัติการ และเรามีการผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพภายในประเทศ แต่ยังมีราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์พลาสติกเดิมที่ผลิตจากปิโตรเลียม

แสดงความคิดเห็น