รัฐฯ เร่งทำงบประมาณขาดดุล ปี 2560

รัฐวางแผนขาดดุลงบประมาณไว้ที่ 3.9 แสนล้านบาท เพื่อเน้นลงทุนภาครัฐ กระตุ้นเศรษฐกิจ ด้านกรอบงบประมาณการรายได้กำหนดไว้ที่ 2.34 ล้านล้านบาท ตั้งเป้าจากงบขาดดุล สู่เป็นงบสมดุลในอีก 7-8 ปีข้างหน้า

นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า หลังจากที่ตนได้หารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เรื่องการประเมินและจัดทำแผนความยั่งยืนทางการคลังของประเทศแล้ว ได้ข้อสรุปว่า รัฐบาลจะตั้งเป้าให้ไทยมีงบประมาณแบบสมดุลภายในระยะ 7–8 ปี จากที่ปัจจุบันยังคงใช้งบประมาณขาดดุล

จึงได้เริ่มดำเนินการจัดทำกรอบงบประมาณปี พ.ศ.2560 โดยรัฐบาลได้กำหนดงบประมาณแบบขาดดุลอีก 3.98 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นงบกลาง ส่วนใหญ่เน้นลงทุนของภาครัฐและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่กรอบงบประมาณการรายได้ของรัฐบาลในปีงบประมาณ พ.ศ.2560 อยู่ที่ 2.34 ล้านล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณก่อนหน้า 1.3 หมื่นล้านบาท

ทางด้าน นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ เปิดเผยว่า การจัดสรรงบกลางเป็นไปอย่างรอบคอบ  โดยวงเงินงบกลางที่จัดสรรนั้นไม่ใช่รายการเงินสำรองจ่ายทั้งหมด เพราะในส่วนนั้นมีเงินสำรองจ่ายอยู่เพียง 8.5 หมื่นล้านบาท ลดลงจากปีก่อนที่ 1.03 แสนล้านบาท ดังนั้นส่วนที่เหลือจึงเป็นเงินรายการอื่นที่บรรจุรวมไว้

ส่วนแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า การขยายตัวทางเศรษฐกิจในช่วงปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.8–3.5 แต่หากต้องการให้ขยายตัวเพิ่มร้อยละ 4-5 จะต้องยกเครื่องเศรษฐกิจให้เป็นห่วงโซ่การผลิตเชิงคุณค่า (value base) ดังนั้นในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ รัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญใน 3 เรื่องดังต่อไปนี้ คือ การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ และการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม

สำหรับเรื่องการจัดทำงบประมาณแบบสมดุลนั้น ถือว่าเป็นกรอบทางการคลังของประเทศที่ต้องวางไว้ เพื่อให้เป็นเป้าหมายสำหรับการบริหารงานเศรษฐกิจ และเป็นกรอบการบริหารเศรษฐกิจที่จะส่งต่อให้รัฐบาลชุดใหม่ต่อไปอีกด้วย
ส่วนด้านการลงทุนในประเทศที่เกี่ยวกับโครงการขนาดใหญ่ จะมีการลงทุนโดยใช้รูปแบบการลงทุนร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) ซึ่งในการดำเนินงานโครงการต่าง ๆ รัฐบาลไม่ได้ประมาท ซึ่งต้องดูกรอบหนี้สาธารณะต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ว่าอยู่ในระดับที่สูงเกินไปหรือไม่ด้วย

แสดงความคิดเห็น