พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

ดังที่เรารู้กันดีว่าพิพิธภัณฑ์นั้นเป็นที่เก็บรักษาและดูแลสิ่งของที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ เพื่อให้บุคคลที่สนใจรุ่นลูกรุ่นหลานได้เรียนรู้และภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและความสามารถของเจ้าของผลงานหรือคนรุ่นก่อน

โดยสำหรับในทางศิลปะนั้น ก็มีพิพิธภัณฑ์เพื่อเก็บผลงานทางศิลปะเช่นเดียวกัน หรือที่บางคนเรียกกันว่า หอศิลป์ ซึ่งหากจะพูดถึงหอศิลป์ในประเทศไทยแล้วนั้น ก่อนที่จะกล่าวถึงที่อื่น ๆ คงต้องกล่าวถึง พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ นี้ก่อน

ศิลป์1

ไม่ใช่แค่เพียงผู้ชื่นชอบหรือผู้ที่เรียนศิลปะเท่านั้นที่จะรู้จัก ศิลป์ พีระศรี หากแต่ชื่อนี้ยังเป็นชื่อหนึ่งในประวัติศาสตร์ของไทยที่จารึกไว้ว่า เป็นบิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย ผู้ที่ได้นำหลักปรัชญาที่ว่า “ศิลปะยืนยาว ชีวิตสั้น” มาเผยแพร่ และนำหลักวิชาด้าน Academic Art มาสอนและเพิ่มพูนทักษะทางศิลปะของคนไทยให้ทัดเทียมกับนานาอารยประเทศ

ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้ว ศิลป์ พีระศรี นั้นหาใช่คนไทยไม่ แต่เป็นประติมากรชาวอิตาลี นาม Corrado Feroci ที่เข้ามารับราชการในประเทศไทยสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 และได้สร้างผลงานทางศิลปะต่างๆ ไว้มากมาย ที่รู้จักกันอย่างเช่น อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย พระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ฯลฯ  รวมทั้งเป็นผู้ก่อตั้งและเป็นอาจารย์สอนวิชาศิลปะที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม ซึ่งต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยศิลปากรนั่นเอง โดยมีศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี ดำรงตำแหน่งเป็นอธิการบดีคนแรก
ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี นั้นได้วางรากฐานให้แก่วงการศิลปะไทยสมัยใหม่อย่างเข้มแข็ง โดยสั่งสอนวิชาความรู้ความสามารถทั้งในงานด้านจิตรกรรมและงานช่าง โดยท่านได้วางรากฐานความรู้ในด้านศิลปะตะวันตกให้กับคนไทย แต่ก็ไม่ทิ้งการศึกษาศิลปะความงามแบบไทยอย่างลึกซึ้ง จึงก่อให้เกิดเป็นศิลปะไทยสมัยใหม่ที่ถ่ายทอดต่อกันมาแบบรุ่นสู่รุ่น

บรรดาลูกศิษย์และผู้ที่ใกล้ชิดกับท่านจึงร่วมกันจัดตั้งโครงการพิพิธภัณฑ์ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์ ขึ้น เพื่อรำลึกถึงเกียรติคุณของท่าน โดยได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2527 โดยมี ฯพณฯ ชวน หลีกภัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการในสมัยนั้นเป็นประธาน และมอบหมายให้กรมศิลปากรเป็นผู้ดูแล  จนกระทั่งปี 2530 จึงได้รับการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ศิลป์ พีระศรี อนุสรณ์

ศิลป์ 3.
ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ก็เช่นเดียวกับหอศิลป์ทั่วไป ซึ่งมีส่วนที่เป็นการจัดงานนิทรรศการ ผลงานทั้งทางด้านจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ ของลูกศิษย์ผู้ใกล้ชิดของท่าน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นงานศิลปะในยุคแรกเริ่มของศิลปะร่วมสมัยตามแนวทางที่ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี เป็นผู้สอน นอกจากนี้ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ยังมีส่วนของการจัดแสดงเครื่องมือเครื่องใช้ของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี โดยการจำลองบรรยากาศการทำงานเมื่อสมัยท่านยังมีชีวิตอยู่ รวมไปถึงแบบร่างผลงานต่าง ๆ ของท่าน เช่น แบบร่างพระบรมรูปรัชกาลที่ 6 และแบบร่างพระศรีศากยะทศพลญาณ องค์พระประธานที่พุทธมณฑล ฯลฯ

ศิลป์ 2

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมพิพิธภัณฑ์และศึกษาชีวประวัติ รวมทั้งผลงานของท่านและลูกศิษย์ได้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้อยู่ที่กรมศิลปากร ถนนหน้าพระธาตุ ฝั่งตรงข้ามสนามหลวง

แสดงความคิดเห็น