Behavioral Marketing : Delivering Personalized Experience at Scale

ดังที่นักการตลาดทราบกันดีอยู่แล้วว่า ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนั้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์มือถือจากเครื่อง Analog ที่กลายมาเป็น Smart Phone ในปัจจุบัน จากระบบปฏิบัติการ Dos มาเป็น Windows ตลอดจนเกิดเป็นสื่อโซเชียลมีเดียต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Facebook , Twitter, Instagram เรื่อยมาจนถึง Application ต่าง ๆ บนมือถือ ซึ่งกลายมาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของคนยุคปัจจุบันที่แทบจะขาดไม่ได้เลยทีเดียว

นักการตลาดจึงต้องปรับเปลี่ยนทั้งแผน วิธีการทางการตลาด และการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อให้สอดคล้องและตรงกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป Behavioral Marketing หรือการตลาดจากพฤติกรรมผู้บริโภคจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบัน

Dave Walters ผู้คร่ำหวอดในวงการตลาดดิจิทัลมาอย่างยาวนานกว่า 20 ปี ได้เขียนหนังสือชื่อ Behavioral Marketing : Delivering Personalized Experience at Scale ขึ้น เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดประสบการณ์ของเขาให้แก่นักการตลาด นักวางแผนกลยุทธ์ รวมทั้งผู้บริหาร และผู้ประกอบการธุรกิจ ให้สามารถส่งมอบประสบการณ์ที่ดีและยอดเยี่ยมให้แก่ลูกค้า สร้างให้เกิดรายได้ตามที่คาดหวัง

หนังสือเล่มนี้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วน เริ่มตั้งแต่ปูพื้นถึงที่มาและความสำคัญของการตลาดแบบ Behavioral Marketing ที่จะช่วยให้องค์กรมีแนวทางทางการตลาด และดำเนินงานได้อย่างสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกัน โดยผู้เขียนได้อธิบายถึงขั้นตอนและกระบวนการ Behavioral Marketing 10 ขั้นตอน ตลอดจนบทบาทของทีมงานในการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จ

ในส่วนที่ 2 เป็นเนื้อหาเชิงปฏิบัติ ซึ่งอธิบายถึงกระบวนการวางกรอบ The Next Six ที่จะช่วยในการปรับการทำงานขององค์กรจากกลุ่มเล็ก ๆ เรื่อยไปจนถึงส่วนงานที่ใหญ่มากขึ้น นอกจากนี้ในเนื้อหาส่วนนี้ยังกล่าวถึงเหตุผลที่ทำให้ไม่ประสบความสำเร็จ และการแก้ไขกระบวนการที่ขาดประสิทธิภาพ ตลอดจนอธิบายถึงการสร้าง Customer Journey Mapping หรือแผนที่การเดินทางของลูกค้า ที่ทำให้เข้าใจในกระบวนการคิด การตัดสินใจและพฤติกรรมของลูกค้าอย่างเป็นระบบและชัดเจนยิ่งขึ้น รวมไปถึงเรื่อง Channel-Level Planning การวางแผนช่องทาง และการจัดเก็บข้อมูล การประมวลผล ตลอดจนการริเริ่มแคมเปญใหม่ ๆ การจัดส่งประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมให้แก่ผู้บริโภค ไปจนถึงการวัดผลและการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดียิ่งขึ้น

และสำหรับส่วนสุดท้าย จะเป็นเรื่องของความสำเร็จจาก Behavioral Marketing ซึ่งก็คือการบรรลุถึงยอดขายที่คาดหวัง และการเพิ่มประสิทธิภาพทางการตลาดให้แก่องค์กร ซึ่งจะรวบรวมกรณีศึกษาที่น่าสนใจหลากหลายธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม ที่เป็นทั้งความสำเร็จ ประสบการณ์ที่ท้าทายและเป็นบทเรียนสำคัญ ที่มีทั้งชัยชนะและข้อผิดพลาด อย่างเช่น Spotify , Creative Market , Delta Air Lines ฯลฯ

เมื่อคุณอ่านหนังสือเล่มนี้จบ คุณจะได้กลวิธีทางการตลาดใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างรายได้และสร้างสรรค์กระบวนการทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพให้แก่องค์กรค่ะ

แสดงความคิดเห็น