แผนยุทธศาสตร์ ไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

สศอ. เผย เร่งผลักดันอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ ขับเคลื่อนนวัตกรรม ลงทุนสร้างทักษะแรงงาน และอีกมาก ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่ม ดันไทยก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า หลังจาก สศอ. ได้ทำการศึกษาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศักยภาพของไทย ที่จะทำให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ได้แก่ อุตสาหกรรมอาหารสำหรับอนาคต อุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ และอุตสาหกรรมชิ้นส่วนอากาศยานและซ่อมบำรุง จากปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ อุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง  อุตสาหกรรมที่มีอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องจำนวนมาก  อุตสาหกรรมที่สามารถแข่งขันได้ในอนาคต อุตสาหกรรมที่สามารถต่อสู้กับนโยบายอุตสาหกรรมของต่างประเทศได้

รวมทั้งการเจริญเติบโตที่ถูกขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม (Innovation–Driven Growth) การลงทุนในการพัฒนาทักษะแรงงานที่สำคัญ การออกแบบที่เน้นประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าใหม่ ๆ โดยการปรับปรุงและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ความซับซ้อนของการส่งออก (Sophistication of Export)

นอกจากนี้ ปัจจัยเกื้อหนุนที่ต้องมีการพัฒนาควบคู่กันไป คือ การศึกษา  โดยเฉพาะแรงงานฝีมือที่มีทักษะ จากนั้นจึงได้ กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์อุตสาหกรรมอนาคต ในการพัฒนาอุตสาหกรรมสาหรับอนาคต ให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างมูลค่าเพิ่มอย่างสูงให้แก่ประเทศไทย โดยมีเป้าหมายให้เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมหลักที่จะสร้างรายได้เพิ่มให้ประเทศก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง

ทั้งนี้ลักษณะของการติดกับดักประเทศรายได้ปานกลาง ได้แก่ 1.อัตราการเติบโตการลงทุนต่ำ 2.การเติบโตการผลิตชะลอตัวลง  3.ขีดจำกัดของความหลากหลายของอุตสาหกรรม  4.ค่าจ้างแรงงานสูงขึ้น ก่อให้เกิดความสามารถในการแข่งขันลดลงและอุตสาหกรรมเคลื่อนที่ไปประเทศที่ค่าแรงต่ำกว่า ทำให้ขาดแคลนแรงงาน รวมถึงตลาดแรงงานไม่มีคุณภาพ 5.การพัฒนาและสะสมองค์ความรู้อยู่ในระดับต่ำ ทำให้ไม่สามารถเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการได้  6.ปัญหาคอร์รัปชัน/เสถียรภาพทางการเมือง 7.ปัญหาการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

“ดังนั้นประเทศไทยจะก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้นั้น จะต้องเพิ่มรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี หรือ GDP per capita ให้ได้ประมาณ 450,000-500,000 บาท หรือมีรายได้เพิ่มขึ้น 2.25 เท่าของปัจจุบัน ซึ่งนโยบายและยุทธศาสตร์ ดังกล่าวจะช่วยผลักดันให้ไทยก้าวเข้าสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต รวมทั้งเป็นยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการสนับสนุนและรองรับอุตสาหกรรมที่มุ่งเน้นด้านนวัตกรรมตาม แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 อีกด้วย” นายวีรศักดิ์ กล่าว

แสดงความคิดเห็น