ล้วงลึก “สิงคโปร์” กับความพร้อมจ่อนั่งบัลลังก์เบอร์ 1 อาเซียน

“สิงคโปร์” ผสานชาติด้วยอัตลักษณ์ ตั้งประเทศเป็นศูนย์กลางแหล่งเงินทุน (Financial Hub) กระจายสินค้า และดินแดนแห่งการปราศจากคอร์รัปชัน

สิงคโปร์กลายเป็นประเทศตัวอย่าง  ที่ไทยมีเป้าหมายต้องการจะวางรากฐานเศรษฐกิจและการเมืองในแบบสิงคโปร์  (Singapore Model)  ซึ่งสิงคโปร์มีการยึดเอาหลักตลาดเสรี (Free Market) เป็นแกน  โดยเน้นวิธีปฏิบัติที่นำไปสู่ผลงาน  ไม่ยึดเอาอุดมการณ์ทางการเมืองเป็นที่ตั้ง  และรัฐบาลมีบทบาทหน้าที่ด้านการศึกษา ความมั่นคงด้านสุขภาพ ที่อยู่อาศัย และโครงสร้างพื้นฐาน

ชาวสิงคโปร์มีรายได้เฉลี่ยต่อหัวมากที่สุดในอาเซียน  ถือเป็นตลาดที่ยังมีช่องว่างในการลงทุน  แต่ว่าการแข่งขันสูงมาก หากนักลงทุนไทยสนใจจะเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์  จะต้องทำการศึกษาตลาด วัฒนธรรม พฤติกรรมผู้บริโภค แล้วเริ่มจากการสร้างแบรนด์ (Branding) ซึ่งต้องดึงอัตลักษณ์ของสินค้าและองค์กรออกมานำเสนอให้ตรงจริตกับชาวสิงคโปร์  เนื่องจากสิงคโปร์เป็นตลาดบน  การทำการตลาดที่ใช้เพียงแค่ราคา และการโฆษณาแบบตรง ๆ อย่างในกลุ่มประเทศ  CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) อาจใช้ไม่ได้ผลในสิงคโปร์

สิงคโปร์เป็นประเทศที่มีพื้นที่ประเทศน้อยที่สุดในอาเซียน และมีภูมิประเทศเป็นเกาะ  ตั้งอยู่ระหว่างมาเลเซียกับอินโดนีเซีย มีขนาดประชากร 5.56 ล้านคน และมีความหลากหลายทางเชื้อชาติ โดยประชากรกว่าร้อยละ 74.2 เป็นชาวจีน อีกร้อยละ 13.3 เป็นชาวมลายู ส่วนร้อยละ 9.2 เป็นชาวอินเดีย และเชื้อชาติอื่น ๆ แต่อย่างไรก็ตามจากนโยบายของรัฐบาลที่สามารถทำให้ชาวสิงคโปร์รักชาติมากกว่าการแบ่งแยกเป็นชาติพันธุ์   ด้วยการสร้างอัตลักษณ์ของชาติสิงคโปร์ขึ้น

วิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์จึงมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้น  ผสานกับวิถีชีวิตของผู้คนรูปแบบใหม่ มีการแต่งกายแบบชาวตะวันตก การเชื่อเรื่องฮวงจุ้ยแบบชาวจีน  รวมถึงการทำอาหารในแบบชาวมลายู  ซึ่งชาวสิงคโปร์มีการกำหนดภาษาราชการถึง 4 ภาษา ประกอบด้วย จีน อังกฤษ มลายู และทมิฬ (อินเดียตอนใต้)

ชาวสิงคโปร์มีกฎเกณฑ์กับวิถีชีวิต  ขึ้นอยู่กับบทลงโทษและค่าปรับสำหรับการละเมิดกฎหมาย เช่น  การฝ่าฝืนกฎจราจร ถ่มน้ำลาย ทิ้งขยะไม่เป็นที่ ใช้น้ำเปลือง ฯลฯ ซึ่งผู้ประกอบการไทยอาจต้องศึกษากฎหมายในชีวิตประจำวัน  นอกเหนือจากกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกิจ โดยเฉพาะด้านวัฒนธรรม  การปลอดคอร์รัปชันในสิงคโปร์ ผู้ประกอบการที่ต้องเดินทางไปเจรจาการค้าธุรกิจใด ๆ ควรดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา อย่าพยายามซิกแซกหรือจ่ายเงินใต้โต๊ะเด็ดขาด ! เพราะจะนำไปสู่ความยุ่งยากและเสียเครดิต

สำหรับผู้ประกอบการไทยก่อนเริ่มทำ Branding ต้องศึกษาตลาด เรียนรู้และเข้าใจวัฒนธรรม วิถีชีวิต ปัจจัยพื้นฐานของชาวสิงคโปร์ ว่าใช้ชีวิตอย่างไร คิดอย่างไร กินอย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการไทยมักจะมองข้ามจุดนี้  ชาวสิงคโปร์มีรสนิยมการทานอาหารแบบคนยุโรป จะดื่มก่อนทาน เมื่อทานเสร็จจะต่อด้วยปาร์ตี้ การทำธุรกิจจึงต้องรูปแบบให้เข้ากับปรับรูปแบบวิถีชีวิตของชาวสิงคโปร์

ความแข็งแกร่งของสิงคโปร์ที่ทั่วโลกต่างยอมรับคือ  การเป็นไฟแนนเชียล ฮับ (Financial Hub) กฎหมายและรูปแบบโครงสร้างทางราชการที่เอื้ออำนวยต่อการลงทุนทำธุรกิจ ประกอบกับประชากรมีกำลังซื้อ และมีฐานรายได้สูง  นอกจากนี้จากข้อได้เปรียบทางภูมิประเทศยังส่งผลให้สิงคโปร์กลายเป็น Trading Hub แหล่งกระจายสินค้าไปทั่วโลก เป็นศูนย์กลางการเดินเรือและการบินพาณิชย์ มีระบบ Logistic และ Supply Chain ที่มีประสิทธิภาพ และมีความพร้อมด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

กฎหมายและนโยบายของสิงคโปร์ที่น่าสนใจอีกอย่างคือ  การที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถลงทุนในสิงคโปร์ได้ 100%  (ยกเว้นกิจการด้านการกระจายเสียง หนังสือพิมพ์ ธุรกิจด้านกฎหมาย และประกอบอาชีทนายความ ธุรกิจการบิน และกิจการบางสาขาที่เกี่ยวข้องกับกิจการวิสาหกิจของรัฐ)  รวมถึงยังไม่มีการเรียกเก็บภาษีนำเข้าเกือบทุกประเภท (ยกเว้นสินค้า 4 รายการ ได้แก่ เครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ บุหรี่และยาสูบ น้ำมันปิโตเลียม รถยนต์และจักรยานยนต์)

อนึ่ง หากผู้ประกอบการไทยสามารถเข้าไปลงทุนในสิงคโปร์ได้   จะส่งผลขยายตลาดไปสู่สหรัฐฯ และสหภาพยุโรปได้ เป็นการทดสอบตลาดสำหรับ SME ไทยที่น่าสนใจ อีกทั้งสิงคโปร์มีภูมิศาสตร์ที่ตั้งที่เหมาะสมด้านการค้า เป็นเส้นทางหลักของการเดินเรือ  ซึ่งเป็นเส้นทางการค้าที่สำคัญของโลก โดยเป็นจุดเชื่อมระหว่างทวีปยุโรปและเอเชียตะวันออก หรือระหว่างมหาสมุทรอินเดียกับมหาสมุทรแปซิฟิก

ธนาคารกรุงเทพ ใส่ใจให้บริการนักลงทุนในย่านอาเซียนด้วยบริการเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้าน เรามีสาขาของธนาคารอยู่ในย่านอาเซียน 9 สาขาใน 10 ประเทศเพื่อให้บริการท่าน สนใจติดต่อได้ที่ศูนย์ AEC Connect ชั้น 2 สำนักธุรกิจ ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ อีเมล : [email protected]สายด่วน 1333

 

BBL_SME_-AEC_V10 sme

แสดงความคิดเห็น