กรมโรงงานฯ ยกระดับความปลอดภัยโรงงาน

เร่งผลักดันโรงงานใหญ่ เป็นโรงงานนำร่อง จัดการความปลอดภัย ป้องกันอุบัติเหตุในโรงงาน 6 แห่ง พัฒนาให้เข้มแข็ง ปลอดภัย

นายมงคล พฤกษ์วัฒนา อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า โครงการจัดทำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยสู่โรงงาน เป็นการยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงานให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และช่วยส่งเสริมให้โรงงานที่มีการใช้สารเคมีอันตรายได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการความปลอดภัยที่ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล สามารถนำระบบบริหารจัดการความปลอดภัยดังกล่าว ไปพัฒนางานด้านความปลอดภัย ในโรงงานให้เหมาะสมกับอันตรายที่มีอยู่ในโรงงาน

โดยกรมโรงงานอุตสาหกรรม จะเร่งผลักดันให้โรงงานขนาดใหญ่ที่มีการใช้สารเคมีอันตรายเข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นโรงงานนำร่องพัฒนาระบบบริหารจัดการความปลอดภัย  ป้องกันอุบัติภัยร้ายแรงในโรงงาน จำนวน 6 โรงงาน ได้แก่ 1.บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขา 12  2.บริษัท มาบตาพุด แท้งค์ เทอร์มินอล จำกัด  3.บริษัท ยางไทยสังเคราะห์ จำกัด  4.บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟนิ่ง จำกัด (มหาชน) 5.บริษัท สีไทยกันไซเพ้นท์ จำกัด  และ 6.บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน)

โดยโรงงานทั้ง 6 แห่งนี้ จะเป็นโรงงานต้นแบบ และเป็นตัวแทนของภาคอุตสาหกรรม ที่จะช่วยยกระดับการบริหารจัดการความปลอดภัยของโรงงาน และร่วมพัฒนาแนวทางการกำกับดูแลของกรมโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง และมีประสิทธิภาพ

แสดงความคิดเห็น