ก.วิทย์ฯ จัดงานบิ๊ก “Thailand Tech Show 2016”

ก.วิทย์ฯ จับมือภาครัฐและเอกชน ระดมพลังจัดงานใหญ่ “Thailand Tech Show 2016” ผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรม สู่เชิงพาณิชย์

ดร.พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ต้องการผลักดัน และยกระดับเศรษฐกิจของประเทศ ให้เกิดการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน

โดยการมุ่งสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ผ่านการขับเคลื่อนในรูปแบบของ “ประชารัฐ” ให้ประเทศมีความเข้มแข็งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน ภายใต้การขับเคลื่อน นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” (Thailand Economy 4.0) ซึ่งเป็นการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อการผลักดันให้ประชาชน มีรายได้เพิ่มขึ้น จากการปฏิรูป 3 ประการ

ซึ่งประกอบด้วย การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ จากเดิมที่เป็นการผลิต โดยใช้แรงงาน เครื่องจักรและทรัพยากร มาเป็นการผลิตบนฐานความรู้และเทคโนโลยี  (Technology Base) การพัฒนาภาคบริการ รวมทั้งต้องมีการปฏิรูปการวิจัยและพัฒนา โดยดึงสถาบันวิจัยระดับโลกเข้ามาตั้งในประเทศไทย และการปฏิรูประบบการศึกษาที่มุ่งเน้นไปที่การสร้างแรงงาน ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อไปในอนาคต

การจัดงาน “Thailand Tech Show 2016” นับเป็นอีกหนึ่งผลงานความสำเร็จ ที่ภาครัฐพยายามผลักดันผลงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้ออกสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างเป็นรูปธรรม  ซึ่งเป็นการนำเสนอในรูปแบบตลาดเทคโนโลยี ผู้ซื้อพบผู้ขาย สนับสนุนธุรกิจเทคโนโลยี และ Tech Startup รวมทั้งเชื่อมโยงการลงทุนในรูปแบบใหม่กับแหล่งทุนที่เหมาะสม เพื่อจะสามารถเป็นกลไกในการเร่งสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และต่อยอดให้เกิดขึ้นได้เร็วในวงกว้าง และสามารถขยายตลาดให้แก่ธุรกิจเทคโนโลยี ซึ่งเป็นการเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับงาน “Thailand Tech Show 2016” นี้จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8–10 กันยายน 2559 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ภายใต้แนวคิด “S&T for Thailand 4.0”

แสดงความคิดเห็น