กรมพัฒน์ฯ ชูพัฒนาโลจิสติกส์

กรมพัฒน์ฯ เร่งยกระดับคุณภาพบริการ “โลจิสติกส์” ครบวงจร เสริมจุดแข็ง ต้องผ่าน ISO 9001 จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลัง LSPs สู่ Thailand 4.0 เชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกธุรกิจฯ เข้าด้วยกัน

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ (นางอภิรดี ตันตราภรณ์) มีนโยบายให้ส่งเสริมพัฒนาธุรกิจบริการ เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นอย่างมาก คนไทยมีศักยภาพสูงในการแข่งขัน และถือเป็นธุรกิจจุดแข็งของไทยที่เป็นที่รู้จักในระดับนานาชาติ จึงได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่งให้การส่งเสริมผู้ประกอบการธุรกิจบริการ โดยหนึ่งในธุรกิจบริการไฮไลท์ที่กรมฯ ให้ความสำคัญในการส่งเสริม คือ ธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์

ทั้งนี้ การส่งเสริมพัฒนาธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์อย่างครบวงจรที่กรมฯ ได้จัดทำขึ้น ประกอบด้วย 1.การสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจ 2.การยกระดับธุรกิจสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจและมาตรฐานสากล และ 3.การสร้างโอกาสทางการตลาดและเชื่อมโยงเครือข่ายธุรกิจสู่สากล

นางสาวรัตนา เปิดเผยว่า “ขณะนี้กรมฯ ได้ดำเนินโครงการยกระดับคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์สู่มาตรฐานสากล ISO 9001 (มาตรฐานของระบบบริหารงานคุณภาพ)    โดยมีธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทยผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 แล้วจำนวนทั้งสิ้น 343 ราย”

“โดยแบ่งเป็น  1.ขนส่งสินค้าและบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขนส่ง 231 ราย คิดเป็นร้อยละ 67.3 2.บริการรับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.5 3.ตัวแทนออกของรับอนุญาต 41 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.0 4.บริการโลจิสติกส์ครบวงจร 16 ราย คิดเป็นร้อยละ 4.7 และ 5.คลังสินค้า 12 ราย คิดเป็นร้อยละ3.5”

ล่าสุด กรมฯ ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการรวมพลัง  LSPs สู่ Thailand 4.0  ขึ้น  ซึ่งเป็นการรวมพลังเครือข่ายผู้ประกอบธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ของไทย (LSPs)   ครั้งใหญ่ จำนวนกว่า 200 ราย เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายสมาชิกธุรกิจฯ เข้าด้วยกัน มีการระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจ  LSPs  ตลอดจนร่วมกันแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจ

โดยไฮไลท์สำคัญ คือ การอัพเดทสถานการณ์ปัจจุบันของธุรกิจให้บริการโลจิสติกส์ทั้งไทยและต่างประเทศ รวมทั้งแนวโน้มธุรกิจฯ ในอนาคต เพื่อให้ผู้ประกอบการฯ เตรียมความพร้อมในการปรับตัวและเพื่อรองรับ Thailand 4.0

แสดงความคิดเห็น