สวทช. เปิดศูนย์ NCTC พัฒนาสินค้ามูลค่าสูง

อุตฯ ภาครัฐและเอกชนได้เฮ สวทช.ออกโรงช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้า ด้วยการเปิดศูนย์ NCTC ดึงนักวิจัย วิศวกร ร่วมค้นคว้า วิเคราะห์ เพิ่มขีดความสามารถสูงสุด

ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เปิดเผยว่า สวทช.ได้เปิดศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. หรือ NCTC (NSTDA Characterization and Testing Center) ขึ้น เพื่อให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ที่มีความทันสมัย ได้มาตรฐาน และได้จัดเตรียมนักวิจัยและวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์ทดสอบงานที่ซับซ้อนอีกด้วย

ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. (NCTC) ให้บริการวิเคราะห์ทดสอบตามวิธีมาตรฐานต่าง ๆ สนับสนุนการทำวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้ามูลค่าสูง ให้แก่ภาครัฐและเอกชนในหลายอุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมสุขภาพและการแพทย์ อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และแมคาทรอนิกส์ อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนยานยนต์ โดย NCTC จะทำงานร่วมกับพันธมิตรศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั่วประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ และเชื่อมโยงบริการกันภายในเครือข่าย ทำให้ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ทั้งประเทศพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย

สำหรับความร่วมมือใน “โครงการเครือข่ายศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์ประเทศไทย (Thailand Scientific Equipment Center Network : TSEN)” ประกอบด้วยสมาชิกเครือข่ายหน่วยงานรวม 16 แห่ง ตลอดจนร่วมกันจัดตั้งกลุ่มพัฒนาในด้านต่างๆ ได้แก่ กลุ่มวิจัยเชิงพาณิชย์ กลุ่มพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและวิธีวิเคราะห์ กลุ่มฐานข้อมูลทางด้านความสามารถของห้องปฏิบัติการ กลุ่มซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือวิทยาศาสตร์ กลุ่มความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการ และกลุ่มอื่น ๆ ซึ่งมีกำหนดระยะเวลาความร่วมมือเป็นเวลา 5 ปี

นอกจากนี้ ศูนย์ฯ ยังทำหน้าประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมและงานวิจัย ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จาก SEM สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง และพัฒนา งานวิจัย งานในกระบวนการผลิต งานวิเคราะห์ความเสียหายของวัสดุ งานแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรม และงานควบคุมคุณภาพของวัสดุได้เป็นอย่างดี และยังสามารถใช้ระบุสปีชีส์ของจุลินทรีย์ เพื่อใช้วินิจฉัยโรคได้ด้วย เป็นต้น

ผู้สนใจติดต่อได้ที่  ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ สวทช. ชั้น 3 อาคารกลุ่มนวัตกรรม 2-C (INC2-C) อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-117-6850 อีเมล : [email protected]

แสดงความคิดเห็น