ฟิลิปปินส์ จูงใจเกษตรกรยาสูบ ปลูกพืชทางเลือก

ฟิลิปปินส์ปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรยาสูบ หันปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น เพิ่มมูลค่าให้เกษตรกร สร้างผลผลิตหลากหลาย สู่ตลาด AEC

เกษตรกรยาสูบฟิลิปปินส์เรียกร้องให้รัฐบาลสนับสนุนการลงทุน การจัดหาเงินทุน เพื่อให้อุตสาหกรรมนี้สามารถแข่งขันได้ในตลาด AEC ได้

นาย Mario Cabasal ประธานสภาสหกรณ์เกษตรกรยาสูบแห่งชาติฟิลิปปินส์ เปิดเผยว่า “การยอมรับเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการชลประทานที่นำมาใช้ในการปลูกยาสูบนั้นมีความสำคัญอย่างมาก และอยากให้สภาคองเกรสหรือวุฒิสภายกเว้นผลิตภัณฑ์ยาสูบ เพื่อจะได้เปิดการค้าเสรีใน AEC ได้อย่างสะดวกราบรื่น”

ขณะที่รัฐบาลฟิลิปปินส์จะส่งเสริมให้เกษตรกรที่ปลูกยาสูบได้กระจายการลงทุน และมีทางเลือกปลูกพืชเศรษฐกิจอื่น ๆ ด้วย เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่จะออกกฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบภายในประเทศ ตามพระราชบัญญัติ 9211 และมาตรา 17 กรอบอนุสัญญาควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก (WTO FCTC)

ทางด้านผลการวิจัยมีข้อมูลระบุว่า นโยบายรัฐบาลฟิลิปปินส์ที่อยากให้เกษตรกรยาสูบหันไปปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนั้น ก็เพราะต้องการปฏิรูปเศรษฐกิจ แต่ก็เป็นที่รู้กันว่าอุตสาหกรรมการปลูกยาสูบต้องใช้แรงงานจำนวนมาก โดยที่เกษตรกรผู้ปลูกยาสูบรายย่อยกลับไม่ได้มีฐานะร่ำรวยเลย

มีรายงานระบุว่า เศรษฐกิจของฟิลิปปินส์อาจจะเจริญเติบโตในระยะยาว ถ้ามีการวางยุทธศาสตร์พัฒนาเศรษฐกิจที่ดีได้  แต่ต้องรวมไปถึงมาตรการกระจายความเสี่ยง และการผลิตของเกษตรกรยาสูบด้วย

“การเข้าถึงสินเชื่อพื้นฐานสำหรับเกษตรกรยาสูบนั้น เป็นการสร้างแรงจูงใจที่ดีให้เกษตรกรยาสูบหันไปปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอื่นบ้าง”  นาย Cabasal กล่าว

ทางด้าน Dr.Jeffrey Drope รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยนโยบายเศรษฐกิจและสุขภาพ สมาคมโรคมะเร็งอเมริกัน เปิดเผยสั้น ๆ ด้วยว่า “การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกษตรกรยาสูบด้วยการชักจูงให้เขาปลูกพืชอย่างอื่นด้วยนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในระบบเศรษฐกิจฟิลิปปินส์”

แสดงความคิดเห็น