กสอ. หนุน SME ใช้ออนไลน์ต่อยอดธุรกิจ

5 ช่องทางออนไลน์ที่ กสอ. สนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME นำมาพัฒนาต่อยอดธุรกิจ ทั้งเว็บไซต์ ทำแอปพลิเคชั่น โมบายแอปฯ อีคอมเมิร์ช และ Facebook

ดร.พสุ โลหารชุน อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) เปิดเผยว่า กสอ. เร่งผลักดันให้ SME นำ 5 ช่องทางออนไลน์มาใช้ในการเสริมสร้างและพัฒนาธุรกิจ สอดคล้องกับนโยบาย 4.0 ของประเทศไทยที่ต้องการส่งเสริมให้ธุรกิจ SME  ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย โดย 5 ช่องทางดังกล่าว ได้แก่

1.การพัฒนาเว็บไซต์ โดย กสอ. มีการพัฒนาเว็บไซต์ http://bsc.dip.go.th เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสาร โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ กรณีศึกษา SME ที่ประสบความสำเร็จตลอดจนคลังความรู้ในการประกอบธุรกิจ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาและต่อยอดได้

2.การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน ทาง กสอ. ได้พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันเพื่อเป็นช่องทางให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ประกอบการ SME ผ่านช่องทางออนไลน์บน http://e-consult.dip.go.th ในรูปแบบ Web Conference ซึ่งเป็นการให้คำปรึกษาโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น การเริ่มต้นธุรกิจ ปัญหาการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาขอรับบริการ ผ่านการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยเปิดให้คำปรึกษาแนะนำทุกวันจันทร์–ศุกร์ เวลา 08.00–16.00 น. ผ่านระบบออนไลน์

3.การพัฒนาโมบายแอปพลิเคชัน (Mobile Application) กสอ.ได้มีการพัฒนา 2 โมบายแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ประกอบการได้เข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการพัฒนาธุรกิจ SME อย่างต่อเนื่อง เช่น แอปพลิเคชัน DIP Thailand เป็นแอปพลิเคชันหลักของ กสอ. โดยพัฒนาขึ้นมาเพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรม การประชาสัมพันธ์โครงการของ กสอ. รวมไปถึงการสมัครเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่ทาง กสอ.ได้จัดขึ้น

4.การเชื่อมโยงเครือข่ายอีคอมเมิร์ซ กสอ.ได้ร่วมกับ Alibaba และ Ready Planet ในการขยายช่องทางการส่งออกบนเว็บไซต์http://alibaba-dip.readyplanet.com และยังเป็นตัวกลางในการให้ความรู้แก่ SME อย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งจัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการส่งออก การขนส่งสินค้า ด้านภาษี และเพิ่มช่องทางในการขายสินค้าออกไปต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5.การส่งเสริมการตลาดสื่อสังคมออนไลน์ Facebook โดย กสอ. ได้มีการจัดฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ส่งเสริมการทำการตลาดผ่าน Facebook ด้วยกลยุทธ์ต่าง ๆ เช่น สร้าง Facebook Page ให้เปรียบเสมือนหน้าร้านธุรกิจ โปรโมทร่วมกับเว็บไซต์ การสร้างสรรค์เนื้อหาที่ดึงดูดกลุ่มเป้าหมาย และการนำข้อมูลเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทธุรกิจ

แสดงความคิดเห็น