พาณิชย์ ดันธุรกิจเครื่องสำอาง สู่ตลาดโลก

กระทรวงพาณิชย์ เผย ! ดึงนวัตกรรมขับเคลื่อนธุรกิจเครื่องสำอางไทย ให้โตก้าวไกล มีโอกาสพบปะ เจรจาธุรกิจ กับผู้ผลิตรายใหญ่ ตั้งแต่อาเซียนยันระดับโลก

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ได้มอบนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ดำเนินการหาช่องทางการเปิดตลาดให้กับผู้ประกอบธุรกิจเครื่องสำอางไทย ให้ได้มีโอกาสพบปะ และเจรจาธุรกิจกับผู้ผลิตวัตถุดิบรายใหญ่ระดับโลก เพื่อส่งเสริมและลดต้นทุนการผลิตให้กับธุรกิจเครื่องสำอางไทย

กรมฯ ได้จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “สร้างมูลค่าเพิ่ม Supply Chain กลุ่มธุรกิจเครื่องสำอาง” ขึ้น เพื่อนำผู้ประกอบการรายใหญ่ (Trader) ผู้ผลิตขนาดกลาง (OEM) และผู้ผลิตรายย่อย รวม 120 ราย เข้าร่วมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ด้านการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง และไฮไลท์สำคัญคือ การศึกษาดูงาน ณ องค์กรผู้ผลิตและส่งออกวัตถุดิบสารตั้งต้นที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอางรายใหญ่ของประเทศไทย เช่น Fatty Alcohol, Glycerin, Methyl esters, Ethyl ester เป็นต้น รวมถึงผู้เข้าร่วมโครงการฯ มีโอกาสได้จับคู่เจรจาการค้าเพื่อเชื่อมโยงธุรกิจในกลุ่มเครื่องสำอางอีกด้วย

ปัจจุบันไทยมีผู้ผลิตเครื่องสำอาง 1,912 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมกันทั้งสิ้นมูลค่า 11,517 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559) ชี้ให้เห็นว่า ธุรกิจเครื่องสำอางเป็นธุรกิจที่น่าจับตามอง เพราะมีส่วนสำคัญต่อการเติบโตของเศรษฐกิจอย่างยิ่ง อีกทั้งภาครัฐยังได้ตั้งเป้าหมายว่า จะผลักดันให้อุตสาหกรรมเครื่องสำอางไทยขยายตัวปีละ 10% จะทำให้มีมูลค่าส่งออกติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลกภายใน 3-5 ปีข้างหน้า จึงนับเป็นโอกาสที่ดีของธุรกิจเครื่องสำอางไทย

ดังนั้น กรมพัฒนาธุรกิจการค้า จึงให้ความสำคัญและส่งเสริมการจับคู่ธุรกิจเครื่องสำอาง ระหว่างผู้ผลิตวัตถุดิบสารตั้งต้นรายใหญ่ให้จับมือกับผู้ผลิตรายย่อย อันจะก่อให้เกิดมูลค่าทางการค้าเพิ่มขึ้น เพราะลดการนำเข้าวัตถุดิบจากต่างประเทศ ประหยัดต้นทุนการผลิตเครื่องสำอาง อีกทั้งหากมีการพัฒนามูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์ทั้งด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สวยงามดึงดูดใจ การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีผลิตเครื่องสำอาง ก็จะเพิ่มความได้เปรียบในการแข่งขัน สามารถเชื่อมโยงเศรษฐกิจภายในประเทศสู่เศรษฐกิจโลก พัฒนาศักยภาพจากผู้ประกอบการ SME ดั้งเดิม ไปสู่ผู้ประกอบการที่เน้นนวัตกรรมในการดำเนินธุรกิจมากขึ้น พร้อมจะขับเคลื่อนไทยไปสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ได้อย่างแท้จริง

แสดงความคิดเห็น