กรมพัฒน์ฯ ปั้น SME สร้างธุรกิจเข้าสู่แฟรนไชส์

กรมพัฒน์ฯ เปิดคอร์ส “สร้างธุรกิจเข้าสู่แฟรนไชส์” ติวเข้มส่งเสริม สร้างความเข้มแข็ง ให้ SME เอาไปขยายธุรกิจต่อเนื่อง สร้างมูลค่าเศรษฐกิจให้ประเทศ

นางสาวรัตนา เธียรวิศิษฎ์สกุล รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ปัจจุบันกลยุทธ์ทางการตลาดที่สำคัญคือ แฟรนไชส์ ซึ่งกรมฯ ในฐานะหน่วยงานที่ส่งเสริมและสร้างความเข้มแข็ง ให้กับผู้ประกอบธุรกิจได้ดำเนินการส่งเสริมให้ธุรกิจเห็นประโยชน์ และหันมาใช้กลยุทธ์แฟรนไชส์ เป็นเครื่องมือในการขยายธุรกิจมาอย่างต่อเนื่อง

การที่จะนำธุรกิจเข้าสู่ระบบแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น จะต้องเป็นธุรกิจที่มีการบริหารจัดการที่ดี และต้องมีบุคลากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร ซึ่งปัญหาเหล่านี้ยังเป็นจุดอ่อนของ SME ไทย ดังนั้นกรมฯ จึงจัดอบรมทั้งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในหลักสูตร “สร้างธุรกิจเข้าสู่แฟรนไชส์” (Franchise B2B) ใช้เวลาทั้งสิ้น 186 ชั่วโมง

โดยเนื้อหาหลักสูตรจะเริ่มตั้งแต่พื้นฐานจนถึงระดับเชิงลึก เช่น หลักการและทฤษฏีแฟรนไชส์ การออกแบบธุรกิจและระบบแฟรนไชส์ การวางแผนกลยุทธ์และการสร้างคู่มือในระบบแฟรนไชส์ การบริหารจัดการธุรกิจแฟรนไชส์ สัญญาแฟรนไชส์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และกลยุทธ์ทางการตลาดธุรกิจแฟรนไชส์ เป็นต้น รวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ

ล่าสุดกรมฯ ได้จัดพิธีมอบวุฒิบัตรและแสดงความยินดีให้กับผู้ที่ผ่านหลักสูตร Franchise B2B ในรุ่นที่ 18 ประจำปี 2559 จำนวน 65 ธุรกิจ แบ่งเป็น 4 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ อาหาร/เครื่องดื่ม (34 ธุรกิจ) ค้าปลีก (13 ธุรกิจ) บริการ (13 ธุรกิจ) และการศึกษา (5 ธุรกิจ) ซึ่งขณะนี้มีธุรกิจที่ผ่านหลักสูตรแล้วจำนวนทั้งสิ้นถึง 669 ธุรกิจ

กรมฯ คาดหวังว่าธุรกิจเหล่านี้จะสามารถนำองค์ความรู้ไปบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ และเชื่อว่าผู้ประกอบธุรกิจที่ผ่านการพัฒนาในหลักสูตรนี้ จะสามารถขยายธุรกิจด้วยกลยุทธ์แฟรนไชส์ได้อย่างรวดเร็ว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้แน่นอน ซึ่งกรมฯ พร้อมจะทำหน้าที่พี่เลี้ยงให้กับภาคธุรกิจได้เดินไปอย่างราบรื่น และแสวงหาสร้างช่องทางการตลาดให้ผู้ประกอบธุรกิจมีโอกาสนำเสนอ และเจรจาธุรกิจในงานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศต่อไป

แสดงความคิดเห็น