กรมพัฒน์ฯ จัดอบรมธุรกิจต่างด้าว

กรมพัฒน์ฯ เชิญผู้ประกอบการธุรกิจต่างด้าว นักลงทุน สนง.กฎหมาย สนง.บัญชี เข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ ข้อควรรู้ ข้อควรปฏิบัติของการประกอบธุรกิจต่างด้าว

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า กรมฯ รับผิดชอบการบริหารการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 อันเป็นกฎหมายกลางเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย ซึ่งนักลงทุนต่างประเทศและผู้ที่เกี่ยวข้อง จำเป็นต้องมีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับเจตนารมณ์ และกลไกการบังคับใช้ของกฎหมาย รวมถึงประเภทธุรกิจที่กฎหมายอนุญาตให้นักลงทุนต่างประเทศประกอบการได้

ดังนั้น กรมฯ จึงได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ “ธุรกิจต่างด้าว ต้องปฏิบัติอย่างไรในการประกอบธุรกิจในประเทศไทย” ขึ้น ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ไปแล้ว โดยเชิญกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ เช่น นักลงทุน สำนักงานที่ปรึกษากฎหมาย และสำนักงานบัญชี เพื่อรับฟังข้อมูลอันเป็นข้อควรรู้และข้อควรปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว รวมทั้งวิธีการขออนุญาตประกอบธุรกิจในประเทศไทย

คาดว่าการอบรมครั้งนี้จะส่งผลให้นักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าถึงข้อมูลกระบวนการทางกฎหมายและประเภทธุรกิจตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากยิ่งขึ้น ซึ่งเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการลงทุนต่อนักลงทุน อันจะส่งผลดีต่อภาพลักษณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้านการให้บริการทางธุรกิจที่ฉับไวในสายตานักลงทุนต่างชาติ และเป็นประเทศที่น่าลงทุน เนื่องจากสะดวกและง่ายต่อการทำธุรกิจตามแผนการจัดอันดับ Ease of Doing Business ของธนาคารโลก

โดยที่รัฐบาลมีนโยบายผลักดันให้ปี พ.ศ. 2559 เป็น ‘ปีแห่งการลงทุน’ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ การส่งเสริมเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน การรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายหลังการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ดังนั้น จึงดึงดูดนักลงทุนต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทยเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสร้างความเชื่อมั่นในการลงทุน

กรมฯ จึงเตรียมความพร้อมให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล โดยการเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย ขั้นตอนการดำเนินการ การปฏิบัติตามกฎหมายและการเข้าถึงแหล่งข้อมูล รวมทั้ง focal point ในการติดต่อกับหน่วยงานราชการได้อย่างฉับไว สำหรับการลงทุนการประกอบธุรกิจในไทย ซึ่งคาดว่าจะมีการขยายตัวมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ ปัจจุบันมี ‘นักลงทุนจากต่างชาติที่ได้รับอนุญาต’ ให้ประกอบธุรกิจในไทย 4,699 ราย ซึ่งนำเงินลงทุนเข้ามาใช้ประกอบธุรกิจ 268,656 ล้านบาท และส่งเสริมการจ้างงานคนไทย 64,216 คน โดยญี่ปุ่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เยอรมนี และเนเธอร์แลนด์ เป็นนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในไทยภายใต้ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของ คนต่างด้าว พ.ศ.2542 มากที่สุดตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น