พาณิชย์ส่งเสริมธุรกิจก่อสร้างเน้นนวัตกรรมและดิจิทัล หวังบุกอาเซียน

กระทรวงพาณิชย์ส่งเสริมธุรกิจก่อสร้าง พัฒนาตัวต้นแบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพธุรกิจ หวังเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้า เตรียมผลักดันเข้าตลาดอาเซียน เน้นใช้ไอทีตลอดจนนวัตกรรมในการบริหารจัดการโครงการ

พาณิชย์ส่งเสริมธุรกิจก่อสร้าง เน้นนวัตกรรมและดิจิทัล

นางสาวผ่องพรรณ เจียรวิริยะพันธ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์มีนโยบายให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ส่งเสริมธุรกิจก่อสร้าง และวิศวกรรม มุ่งเน้นพัฒนาด้านการบริหารจัดการธุรกิจให้มีมาตรฐานเทียบเท่าสากล ล่าสุดได้ดำเนินการพัฒนาธุรกิจบริการก่อสร้างและวิศวกรรมไทยให้เป็นต้นแบบเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ ประกอบด้วยหมวดคุณภาพ 5 ด้าน คือ 1. ด้านการให้บริการ 2. ด้านการตลาด 3. ด้านบุคลากร 4. ด้านบริหารจัดการธุรกิจ และ 5. ด้านผลประกอบการ

ทั้งนี้ ผู้ที่จะผ่านเกณฑ์มาตรฐานฯ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินครบทั้ง 5 ด้าน โดยกรมฯ ได้มีการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการบริหารจัดการธุรกิจฯ ที่สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารต้นทุน การจัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบเพื่อให้รู้และเข้าใจถึงสถานการณ์บริหารจัดการทางการเงิน รวมถึงการศึกษา วิเคราะห์ สภาพปัญหา จุดอ่อนจุดแข็งของธุรกิจ เพื่อให้ภาคธุรกิจนำไปประยุกต์ใช้และปรับปรุงการดำเนินกิจการของแต่ละองค์กรเพื่อให้ธุรกิจสามารถดำเนินไปได้อย่างมั่นคงเข้มแข็ง

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ยังมีนโยบายส่งเสริมและผลักดันให้ผู้ประกอบธุรกิจบริการก่อสร้างฯ ขยายตลาดสู่ต่างประเทศด้วย โดยเฉพาะอาเซียนที่กำลังให้ความสำคัญต่อการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาประเทศ ซึ่งธุรกิจบริการก่อสร้างฯ เป็นหัวใจหลักในการขับเคลื่อนโครงสร้างพื้นฐานฯ ธุรกิจบริการก่อสร้างฯ ของไทย จึงควรเร่งสร้างมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล และเตรียมความพร้อมของธุรกิจอย่างเต็มที่เพื่อให้พร้อมขยายธุรกิจสู่อาเซียน และคาดว่าธุรกิจบริการก่อสร้างฯ ของไทยจะได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี เนื่องจากเทคโนโลยี แรงงานก่อสร้าง และวิศวกรรมของไทยมีฝีมือดีเป็นที่ยอมรับ

อย่างไรก็ตามแม้แนวโน้มด้านตลาดที่ขยายเพิ่มมากขึ้น แต่แนวโน้มด้านนวัตกรรมวัสดุและเทคโนโลยีการก่อสร้างใหม่ๆ ที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ทำให้ผู้ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างต้องมีการเรียนรู้และปรับตัวจากการก่อสร้างโดยใช้แรงงานจำนวนมาก มาเป็นวิธีการประกอบจากวัสดุก่อสร้างสำเร็จรูป รวมถึงการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ และแอปพลิเคชันต่างๆ เข้ามาใช้ ตั้งแต่การออกแบบ การบริหารโครงการก่อสร้าง จนกระทั่งการบริการหลังการขาย ซึ่งจะเป็นการเพิ่มฐานลูกค้าให้กว้างขวางมากขึ้น และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจให้มีความเข้มแข็งรองรับการขยายตัวภาคเศรษฐกิจของประเทศ

แสดงความคิดเห็น