สร้างแคมเปญโปรโมทสุด ๆให้ไปลงทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ครม.มีมติเห็นชอบมาตรการภาษีส่งเสริมการลงทุนใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ ชูลดหย่อนภาษี 2 เท่า จากการลงทุนพ่วงขยายกิจการ พร้อมยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 5 รอบบัญชีแก่นักลงทุนรายใหม่ในพื้นที่ หวังฟื้นเศรษฐกิจท้องถิ่น

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการลงทุนในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 3 จังหวัด ประกอบด้วย นราธิวาส ยะลา และปัตตานี โดยกำหนดให้บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีสถานประกอบการตั้งอยู่ในจังหวัดดังกล่าวสามารถหักรายจ่ายการลงทุนหรือการต่อเติม เปลี่ยนแปลง ขยายออก หรือทำให้ดีขึ้น ทั้งส่วนของทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิตสินค้าหรือการขายสินค้า หรือการให้บริการในจังหวัดดังกล่าว

ทั้งนี้ การหักภาษีดังกล่าวจะไม่รวมการซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยการหักลดภาษีนั้นจะให้เป็น 2 เท่า ซึ่งรายจ่ายดังกล่าวนั้นจะต้องจ่ายไปตั้งแต่วันที่ ครม.อนุมัติถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เท่านั้น โดยต้องเป็นสินทรัพย์ ดังนี้ เครื่องจักร ส่วนประกอบ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องตกแต่ง เฟอร์นิเจอร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ยานพาหนะที่จดทะเบียนในท้องที่ ซึ่งไม่รวมถึงรถยนต์นั่งหรือรถยนต์โดยสารนั่งไม่เกิน 10 คน และอาคารถาวร ซึ่งไม่รวมถึงที่ดินและอาคารถาวรที่ใช้เพื่อการอยู่อาศัย

ขณะที่ผู้ประกอบการรายใหม่ในท้องที่ จะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในจังหวัดดังกล่าว เป็นระยะเวลา 5 รอบบัญชี นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีต่อไปนี้ คือ ในกรณีที่รอบระยะเวลาบัญชีเริ่มในหรือหลังวันที่ยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรก ส่วนกรณีที่ยื่นคำร้องขอและได้รับอนุมัติจากอธิบดีกรมสรรพากรระหว่างรอบระยะเวลาบัญชีใด ให้นับรอบระยะเวลาบัญชีนั้นเป็นรอบระยะเวลาบัญชีแรกแม้จะมีระยะเวลาน้อยกว่า 1 เดือน

อย่างไรก็ตาม บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องจดทะเบียนจัดตั้งภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 มีทุนที่ชำระแล้วในวันสุดท้ายของกรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 5 ล้านบาท มีรายได้จากการขายสินค้าและการให้บริการในรอบระยะเวลาบัญชีไม่เกิน 30 ล้านบาท

แสดงความคิดเห็น