ครม.อนุมัติวงเงินเบิกจ่ายลงทุนรัฐวิสาหกิจ 5.80 แสนล้านบาท

มติ ครม. เห็นชอบกรอบ งบลงทุน รัฐวิสาหกิจประจำปี 2560 1.วงเงินดำเนินการ 52 ล้านล้านาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 5.80 แสนล้านบาท

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ แถลงผลการประชุม ครม. ว่า ที่ประชุมเห็นชอบกรอบและงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวน 55 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ 16 กระทรวง (ไม่รวมงบประมาณบางส่วนของ บมจ.ปตท.) รวมวงเงินดำเนินการทั้งสิ้น 1.52 ล้านล้านบาท วงเงินเบิกจ่ายลงทุน 5.80 แสนล้านบาท

โดยคาดการณ์ว่าจะมีกำไรสุทธิประมาณ 1.07 แสนล้านบาท ซึ่งเป็นกำไรที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนถึง 46.1% โดยมีรายได้รวมทั้งหมด 2.07 ล้านล้านบาท และรายจ่ายรวม 1.97 ล้านล้านบาท รวมทั้ง ครม. รับทราบแนวโน้มการดำเนินงานในช่วงปี 2561-2563 ที่คาดว่ารัฐวิสาหกิจจะมีการลงทุนรวม 2.16 ล้านบาท เฉลี่ยปีละ 7.20 แสนล้านบาท และมีกำไรสุทธิรวม 3.83 แสนล้านบาท หรือเฉลี่ยประมาณปีละ 1.02 แสนล้านบาท

ขณะเดียวกันยังกำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องเบิกจ่ายงบลงทุนได้ไม่น้อยกว่า 95% ของกรอบวงเงินอนุมัติเบิกจ่าย และกำหนดให้รายงานผลความก้าวหน้าของการดำเนินงานและการลงทุน ให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ทราบทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน และให้กระทรวงเจ้าสังกัดรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย ระดับกระทรวงและระดับองค์กรไปพิจารณา และรายงานผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะและความก้าวหน้าการลงทุนในทุกไตรมาส โดยเฉพาะการวางแผนการลงทุนในปี 2561-2564 ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

“ข้อเสนอแนะระดับกระทรวงและรัฐวิสาหกิจ เช่น ให้ บมจ.ท่าอากาศยานไทย เร่งรัดจัดทำแผนหรือโครงการพัฒนาท่าอากาศยานที่รับผิดชอบให้ชัดเจน ให้ บมจ.การบินไทยปฏิบัติตามมติ ครม. เรื่องการจัดหาเครื่องบินปี 2554-2565 อย่างเคร่งครัด ขณะที่สถาบันการบินพลเรือนต้องเร่งลงทุนในส่วนของโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ส่วนการทางพิเศษแห่งประเทศไทย หรือ กทพ. ต้องเร่งหาความเหมาะสมในการบริหารจัดการทางพิเศษสายศรีรัชที่ให้เอกชนดำเนินการ และจะสิ้นสุดสัญญาในปี 2563 ส่วนการประปาส่วนภูมิภาค หรือ กปภ. ต้องทบทวนนโยบายเรื่องสิทธิพิเศษที่ให้กับ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก เป็นต้น”

แสดงความคิดเห็น