เริ่มต้นอย่างไร? ส่งออกอาหารสู่อินเดีย

แจงทุกรายละเอียดที่เหล่า SME สงสัย ระเบียน การขอใบอนุญาต และขั้นตอนส่งออก พร้อมสิทธิพิเศษ FTA ที่ไม่ควรพลาด

ความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย–อินเดีย (Thailand–India Free Trade Agreement) มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2547 เริ่มแรกไทยและอินเดียได้ตกลงรายการสินค้าที่จะนำเร่งลดภาษีเดิมจำนวน 82 รายการ ต่อมาไทยและอินเดียตกลงเพิ่มรายการสินค้าตู้เย็นสองประตู (พิกัดฯ 841810) รายการสินค้าจึงรวมทั้งสิ้นเป็น 83 รายการ มีผลบังคับใช้ ณ 8 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา

ปัจจุบันสินค้าทั้งหมดได้รับการยกเลิกภาษีเป็น 0 โดยก่อนหน้านี้ ไทยและอินเดียได้นำสินค้ามาเร่งลดภาษีบางส่วน  (Early  Harvest  Scheme : EHS) ซึ่งเป็นการลดภาษี MFN โดยลดภาษีเป็นอัตราร้อยละของอัตราที่เรียกเก็บใช้อัตราฐาน ณ 1 มกราคม 2547 วิธีการลดภาษีแบ่งเป็น 3 ช่วง คือ

1 กันยายน 2547–31 สิงหาคม 2548  ลดลงร้อยละ 50
1 กันยายน 2548–31 สิงหาคม 2549  ลดลงร้อยละ 75
1 กันยายน 2549 เป็นต้นไป  ลดลงร้อยละ 100 (ภาษีเป็น 0)

ตัวอย่างสินค้าที่ได้รับการยกเลิกภาษีภายใต้ TIFTA จาก 83 รายการ ได้แก่ ทุเรียน ข้าวสาลีดูรัม เครื่องปรับอากาศ ตู้เย็น อะลูมิเนียม ส่วนประกอบเครื่องยนต์ และเครื่องประดับทอง เป็นต้น

การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรดังกล่าว ผู้นำของเข้าต้องแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า ที่ออกตามกฎว่าด้วยถิ่นกำเนิดสินค้าภายใต้กรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพิธีสารแก้ไขกรอบความตกลงว่าด้วยการจัดตั้งเขตการค้าเสรี ระหว่างราชอาณาจักรไทยและสาธารณรัฐอินเดีย ในกรณีที่ผู้นำของเข้าไม่สามารถแสดงหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าก่อนนำของออกจากอารักขาของศุลกากร

หากผู้นำของเข้าประสงค์จะขอใช้สิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากรในการขอยกเว้นอากรหรือลดอัตราอากรศุลกากร ผู้นำของเข้าจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยศุลกากร

ในส่วนของการนำเข้าอาหารสู่อินเดีย จะถูกควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศอินเดีย (Food Safety and Standard Authority of India : FSSAI) ซึ่งกำหนดระเบียบและประกาศให้ถือปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเมื่อมีการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนั้น ผู้ประกอบการที่ส่งออกอาหารมายังอินเดีย จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหาร

การขอใบอนุญาตและระเบียบ (Licenses and Regulations)
ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ประจำนครมุมไบ อินเดีย เปิดเผยว่า การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารให้ยื่นขอใบอนุญาตและปฏิบัติตามระเบียบที่กำหนด ซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของการนำเข้าเพื่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารในอินเดีย ดังนี้

1.   จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT Registration)
2.   ขอรหัสผู้นำเข้าและส่งออก ที่ออกโดยอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศของอินเดีย (Director-General of Foreign Trade)
3.   การขออนุมัติผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI)

ขั้นตอนการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่ประเทศอินเดีย
1.การตรวจ/ปล่อยและพิธีการศุลกากร (Customs Clearance)
ในการนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารในทุกด่านศุลกากร ผู้นำเข้าจะต้องทำหนังสือมอบอำนาจ (Authorized Letter) ให้กับตัวแทนดำเนินพิธีการศุลกากร (Customs Handling Agent) และให้ทำหนังสือถึง FSSAI หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจ พร้อมจัดส่งผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าให้กับเจ้าหน้าที่ศุลกากรตามปริมาณที่กำหนด เพื่อทำการประเมินภาษี เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลิตภัณฑ์แล้วให้ชำระภาษีศุลกากร

2.ยื่นขอใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย (FSSAI Clearance)
ตัวแทน (Customs Handling Agent) จะยื่นใบขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารผ่านระบบการตรวจผ่านผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้า (Food Import Clearance System) ของหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย หลังจากผ่านการตรวจผ่านเรียบร้อยแล้วจะได้รับใบรับรองไม่คัดค้าน (No Objection Certificate: NOC) โดยจะต้องกรอกรายละเอียดและแนบหลักฐานลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานฯ มีดังนี้

•   รหัสผู้นำเข้าและส่งออกที่ออกโดยอธิบดีการค้าต่างประเทศของอินเดีย (Importer Exporter Code issued by Director-General of Foreign Trade)
•   ใบอนุญาตประกอบธุรกิจอาหารจากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดีย
•   ใบแสดงปริมาณและมูลค่าของผลิตภัณฑ์ (Bill of Entry)
•   ใบสั่งการตรวจสอบที่ทำขึ้นโดยระบบ EDI ของศุลกากร

1.   การตรวจสอบและการสุ่มตัวอย่างของผลิตภัณฑ์อาหาร (Inspection and Sampling of the Consignment)
เมื่อยื่นใบขอตรวจสอบผลิตภัณฑ์อาหารผ่านตามขั้นตอนที่ 2 แล้ว เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกำกับดูแลความปลอดภัยด้านอาหารของอินเดียจะเป็นผู้ตรวจเอกสาร (เจ้าหน้าที่อาจขอเอกสารอย่างอื่นเพิ่มเติม) ทั้งนี้ถ้าหากผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว เจ้าของผลิตภัณฑ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ตามจำนวนผลิตภัณฑ์ของกลุ่มตัวอย่าง โดยเจ้าหน้าที่กำหนดวันและเวลาสำหรับการตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร ซึ่งจะมีการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้

•   การตรวจสอบทางกายภาพของผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น แมลง หรือเชื้อรา
•   การตรวจสอบอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์อาหารที่เหลืออยู่ต้องมากกว่าร้อยละ 60 ตามอายุการเก็บรักษาของต้นฉบับผลิตภัณฑ์จากช่วงเวลาการตรวจสอบจากศุลกากร
•   การตรวจสอบบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากตามข้อบังคับปี 2554 และผลิตภัณฑ์อาหารต้องมีการติดฉลากเฉพาะ
•   การติดฉลากและชื่อหลังจากผ่านการตรวจสอบแล้ว

1. ชื่อและที่อยู่ของผู้นำเข้า
2. โลโก้ของ FSSAI และหมายเลขใบอนุญาต
3. ฉลากสัญลักษณ์มังสวิรัติหรือไม่มังสวิรัติ (Veg/ Non Veg Symbol)
หลังการตรวจสอบทางกายภาพเสร็จสิ้น เจ้าหน้าของ FSSAI จะเก็บเอาตัวอย่างของผลิตภัณฑ์จำนวน 2 ตัวอย่างไปตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งตัวอย่างที่ 1 จะถูกส่งไปที่ห้องปฏิบัติการ และตัวอย่างที่ 2 จะถูกเก็บไว้ในสถานที่ที่เหมาะสมเพื่อตรวจสอบซ้ำ (ถ้ามีความต้องการ)

ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารนำเข้าจะถูกส่งไปตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ FSSAI และห้องปฏิบัติการวิจัยจะวิเคราะห์ตามข้อกำหนดของ FSSAI โดยภายในระยะเวลา 5 วัน เจ้าหน้าที่ FSSAI จะได้รับการรายงานผลจากห้องปฏิบัติการวิจัย  พร้อมกับข้อสรุปความคิดเห็นเกี่ยวกับการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ที่เป็นไปตามข้อกำหนดหรือไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของ FSSAI

2.การได้รับการอนุมัติของผลิตภัณฑ์อาหารเข้ามาในอินเดีย (Approval of Food Product into India)
ห้องปฏิบัติการออกใบสรุปรายงานว่าผลิตภัณฑ์อาหารสอดคล้องกับข้อกำหนดของ FSSAI ดังนั้น เจ้าหน้าที่จาก FSSAI จะออกใบรับรอง NOC และใบ NCC ซึ่งหมายถึงผลิตภัณฑ์อาหารผ่านการตรวจสอบเรียบร้อยแล้วทั้งหมด และจะได้รับอนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์ทั้งหมดออกจากคลังสินค้าศุลกากรได้เพื่อนำไปจำหน่ายในลำดับต่อไป

กล่าวโดยสรุป การนำเข้าผลิตภัณฑ์อาหารสู่อินเดียนั้น ผู้ส่งออกจำเป็นต้องศึกษากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะที่กำหนดโดย FSSAI เพื่อไม่ให้ถูกปฏิเสธการนำเข้า หากผู้ประกอบการดำเนินการตามระเบียบและข้อกำหนดต่าง ๆ ตามข้อมูลข้างต้นอย่างครบถ้วน เป็นไปตามขั้นตอนการนำเข้าจะช่วยประหยัดเวลาอีกด้วย
Bangkok Bank SME มีบริการสินเชื่อเพื่อการส่งออกในหลายผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองทั้งวงจร ท่านสามารถส่งสินค้าขายถึงปลายทางด้วยบริการแบบเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

sme ขั้นตอนส่งออกอาหารไปอินเดีย

แสดงความคิดเห็น