พาณิชย์ หนุน SME ไทย ขยายตลาดสู่กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ งัดกลยุทธ์เชิงรุก จัดงาน “Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia” ให้ความรู้เชิงลึกแก่ SME ไทย ดันสู่ตลาดกัมพูชา

นางอภิรดี  ตันตราภรณ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดเสวนา “Grow Together with our Best Neighbor, Cambodia เสริมความรู้ คู่การลงทุน ในประเทศเพื่อนบ้าน : กัมพูชา” เป็นกิจกรรมภายใต้คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ และได้เปิดเผยว่า “งานดังกล่าวเป็นหนึ่งในกิจกรรมดี ๆ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ SME ในเชิงลึกเกี่ยวกับช่องทางการขยายธุรกิจไปยังตลาดกัมพูชา”

ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ไทยส่งออกสินค้าไปกัมพูชาเป็นมูลค่าเฉลี่ยปีละไม่น้อยกว่า 4,900 ล้านเหรียญสหรัฐ ขยายตัวอย่างต่อเนื่องเฉลี่ยสูงถึงร้อยละ 21 ต่อปี ถึงแม้ว่าในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมาของปี 2559 จะหดตัวร้อยละ 17 ก็เป็นเพราะสาเหตุหลักจากราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ดี กัมพูชาอยู่ในช่วงเร่งรัดพัฒนาประเทศ ทำให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วเฉลี่ยราวร้อยละ 8 ต่อปี ก่อให้เกิดกระแสการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนวิถีการดำเนินชีวิตของชาวกัมพูชาที่มีความเป็นสังคมเมืองมากขึ้น รวมทั้งกำลังซื้อของชาวกัมพูชาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น นับเป็นโอกาสที่น่าสนใจของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปแสวงหาโอกาสการลงทุนและขยายช่องทางการค้าและบริการไปกัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดกลยุทธ์เชิงรุกมุ่งเจาะตลาดที่มีศักยภาพ ทั้งเมืองหลักและเมืองรองทางเศรษฐกิจ (City Focus) ในทุกมิติทั้งด้านการค้าและการลงทุน ผ่านการขยายช่องทางการค้า ทั้งช่องทาง  Modern Trade และ E-Commerce รวมถึงการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าด้วย

โดยในปีหน้า กระทรวงฯ ได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมการค้าสินค้าและบริการไทยทั้งในเมืองหลักของกัมพูชา    (กรุงพนมเปญ) และเมืองรอง อาทิ เมืองไพลิน ซึ่งมีศักยภาพสูงและอยู่ใกล้เขตชายแดนไทย รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปประกอบธุรกิจในสาขาที่มีศักยภาพในกัมพูชา ตลอดจนได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการค้าและธุรกิจไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในแต่ละประเทศ เพื่อให้บริการข้อมูลข้อมูลและให้คำปรึกษาเชิงลึก ประสานงาน จัดทำนัดหมายในการพบหารือหน่วยงานต่าง ๆ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการไทยที่เดินทางไปติดต่อธุรกิจในประเทศอาเซียน

แสดงความคิดเห็น