BOI ออกมาตรการหนุน SME ลงทุน หวังกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศ

BOI ออก 6 นโยบายหนุนเศรษฐกิจชาติ ผ่อนปรนเงื่อนไข SME ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ เขตเศรษฐกิจพิเศษ และ 10 คลัสเตอร์ ปรับปรุงการผลิต และเร่งรัดการลงทุน

นางสาวอัจฉรินทร์  พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กล่าวถึงนโยบายใหม่ที่ให้สิทธิพิเศษการลงทุนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในงาน “การขยายสิทธิพิเศษด้วยสิทธิประโยชน์ใหม่ของบีโอไอ” ว่า การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้น  ทำเพื่อปรับปรุงนโยบายในการส่งเสริมการลงทุนตามแนวปฏิบัติในมาตรการต่าง ๆ ดังนี้

1.   มาตรการเร่งรัดการลงทุน
เป็นมาตรการที่ใช้สำหรับโครงการที่ยื่นข้อเสนอรับการส่งเสริมตั้งแต่ 1 มกราคม 2557– 30 มิถุนายน 2559 และสามารถเริ่มผลิต  บริการ  และมีรายได้ภายในปี 2560 ทำให้มีผลบังคับใช้เฉพาะกับกิจการที่อยู่ในข่ายได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเงินได้นิติบุคคล

2.   นโยบายส่งเสริมการลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์
•   Super Cluster ที่มีการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมในอนาคต  อย่างเช่น ยานยนต์และชิ้นส่วน เครื่องใช้ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์โทรคมนาคม ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดิจิทัล อุตสาหกรรมนวัตกรรมอาหาร  อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมอุปกรณ์อัตโนมัติและหุ่นยนต์ Medical Hub เป็นต้น
•   เกษตรแปรรูป อาทิ แปรรูปผักผลไม้ สมุนไพร ปศุสัตว์ มันสำปะหลัง อ้อย ข้าวโพด สับปะรด ยาง ปาล์ม อาหารทะเล เป็นต้น
•   สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อาทิ เชื่อมโยงกับแหล่งผลิตในเมียนมา กัมพูชา และมีกรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางด้าน Design, Sourcing และ Trading

3.   นโยบายส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
BOI ได้มีการผ่อนปรนเงื่อนไขกรณีผู้ลงทุนเป็น SME โดยเงินลงทุนขั้นต่ำของแต่ละโครงการไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท (ไม่รวมค่าที่ดินและทุนหมุนเวียน) ไม่น้อยกว่า 5 แสนบาท รวมถึงยังอนุญาตให้นำเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศ มาใช้ในโครงการได้ไม่เกิน10 ล้านบาท (ใช้ตามมูลค่าภาษี) และต้องลงทุนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของมูลค่าเครื่องจักรที่ใช้ในโครงการ
•   ระยะที่ 1 : ตาก สระแก้ว ตราด มุกดาหาร สงขลา
•   ระยะที่ 2 : หนองคาย เชียงราย กาญจนบุรี นครพนม นราธิวาส

4.   มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต
•   การปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทดแทน หรือการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
•   การปรับเปลี่ยนเครื่องจักร เช่น การนำระบบอัตโนมัติมาใช้ในสายการผลิตเดิม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
•   การลงทุนวิจัย พัฒนา และออกแบบทางวิศวกรรม เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ (มูลค่าไม่น้อยกว่า 1% ของยอดขายรวมใน 3 ปีแรก หรือ 0.5% สำหรับ SME)

5.   มาตรการส่งเสริมการลงทุนท้องถิ่น
•   ส่งเสริมโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร
•   ส่งเสริมกิจการศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน
•   ส่งเสริมกิจการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน

6.   การใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ
ในปัจจุบันจากการประชุม กกท. เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2559 มีมติเรื่องการใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยจะต้องขออนุญาตใช้แรงงานต่างด้าวให้ถูกกฎหมาย แต่ในมติล่าสุดเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 ได้ขยายเวลาไปอีก 2 ปี ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

สนใจลงทุนธุรกิจสามารถปรึกษา Bangkok Bank SME เราเป็นเพื่อนคู่คิด มิตรคู่บ้านทุกช่วงการเติบโตของธุรกิจ สายด่วน 1333

แสดงความคิดเห็น