กระทรวงแรงงาน เร่งพัฒนาแรงงานไทย สู่ไทยแลนด์ 4.0

กระทรวงแรงงาน ตั้งเป้า 6 เดือนจากนี้ แรงงานต้องผ่านทดสอบหมื่นกว่าคน พร้อมปรับแก้ค่าใช้จ่ายของบริษัทที่ฝึกอบรมแรงงาน นำมาลดหย่อนภาษีได้ 200%

นายธีรพล ขุนเมือง อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน  เปิดเผยว่าปี 2560 ได้กำหนดให้เป็น “ปีแห่งการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ไทยแลนด์ 4.0” เพื่อตอบโจทย์นายกรัฐมนตรีเรื่องการพัฒนาคนให้ตรงความต้องการของประเทศ   โดยใช้กลไกประชารัฐขับเคลื่อนแรงงาน  และจัดตั้งเครือข่ายศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเพิ่ม 100 แห่ง คู่ขนานไปกับโครงการแรงงานติดดาว  เพื่อจูงใจให้คนเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงานมากขึ้น

โดยตั้งเป้า 6 เดือนจากนี้ไป ต้องมีแรงงานผ่านการทดสอบและติดดาวไม่น้อยกว่า 12,000 คน พร้อมทั้งนำมาตรการลดหย่อนภาษีเข้ามาส่งเสริมให้สถานประกอบการเห็นความสำคัญกับการพัฒนาทักษะฝีมือ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาปรับแก้ให้นำค่าใช้จ่ายจากการฝึกมาลดหย่อนภาษีจาก 100% เป็น 200% รวมทั้งจะให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 50 คนขึ้นไป  ต้องอบรมพัฒนาฝีมือให้กับพนักงานด้วย

นายธีรพล เปิดเผยอีกว่า  กพร. ยังได้จัดตั้งศูนย์เทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต  โดยนำร่องที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 แห่ง ต่อไปการฝึกอาชีพจะต้องทำร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการและภาคเอกชน  ภายใต้ยุทธศาสตร์บูรณาการพัฒนากำลังคนในพื้นที่พิเศษ  รองรับความต้องการในพื้นที่ จำนวน 4 กลุ่ม คือ

1.พัฒนาการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในอุตสาหกรรมเป้าหมาย เพื่อรองรับอุตสาหกรรมในอนาคต จำนวน 6 กลุ่มอุตสาหกรรม (คัสเตอร์) ใน 28 จังหวัด

2.พัฒนาอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเข้มข้นในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัด

3.เพิ่มทางเลือกการประกอบอาชีพ ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้มีการที่ทำงานที่มั่นคงและยั่งยืน

4.พัฒนาแรงงานในกลุ่มที่มีรายได้ต่ำ  ให้มีรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยทิ้งท้ายว่า จะเน้นขับเคลื่อนมาตรฐานฝีมือแรงงาน ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างที่เหมาะสม ซึ่งปัจจุบันมีการกำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงานไปแล้วจำนวน 55 สาขา ถือเป็นการยกระดับแรงงานไทยให้พร้อมเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0  โดยจะมีการติดดาวให้กับผู้ที่ผ่านการทดสอบ

ทั้งนี้วันที่ 17-18 ตุลาคมนี้  พล.อ.ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน จะให้นโยบายเชิงรุกในการพัฒนาฝีมือแรงงานแก่ ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานทั่วประเทศ จากนั้นเมื่อถึงเดือนพฤศจิกายน จะเป็นประธานติดดาวให้กับพนักงานห้างเทสโก้โลตัส 1,000 คน ที่ผ่านการทดสอบสาขาช่างไฟฟ้าในอาคาร

แสดงความคิดเห็น