เผย ! คนไทยใช้เน็ตผ่านมือถือ ยอดพุ่ง

ผลสำรวจ ETDA พบปี 59 คนไทยใช้เน็ตผ่านมือถือ เพิ่มจากปี 58 สูงถึงร้อยละ 9 เฉลี่ย 45 ชม./สัปดาห์ 6.4 ชม./วัน นิยมใช้พูดคุยผ่าน Social Network มากถึงร้อยละ 86.8

สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน – ETDA) เปิดเผยว่า เรื่องพฤติกรรมผู้ใช้อินเทอร์เน็ตประจำปี 2559 พบว่าคนไทยมีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านระบบโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟน เพิ่มมากขึ้นจากปี 2558 ถึงร้อยละ 9 คือจากผู้ใช้งานร้อยละ 82.1 เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 85.5 โดยใช้ชั่วโมงการใช้งานเฉลี่ย จาก 5.7 ชั่วโมง/วัน เป็น 6.2 ชั่วโมง/วัน

ทั้งนี้จำนวนชั่วโมงของการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวม ทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน โดยเพศที่สาม และ Gen Y เป็นกลุ่มที่มีการใช้อินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ยสูงที่สุด อยู่ที่ 48.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และ 53.2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ตามลำดับ

ขณะเดียวกันพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตผ่านอุปกรณ์ต่าง ๆ จะแบ่งแยกเป็นช่วงเวลา โดยในช่วงเวลาระหว่าง 08.01–12.00 น. จะมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 64.5  ส่วนเวลาหลังเลิกเรียน/ทำงานจนถึงเช้า (16.01–08.00 น.) จะมีผู้ใช้สมาร์ทโฟนเป็นอุปกรณ์ในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด  และช่วงเวลา 16.01– 20.00 น. เป็นช่วงเวลาที่คนนิยมใช้สมาร์ทโฟนในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 68.4

ด้านกิจกรรม 5 อันดับแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network (ร้อยละ 86.รองลงมาเป็นการดูวิดีโอผ่าน YouTube (ร้อยละ 66.6) การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ร้อยละ 55.7) การค้นหาข้อมูล (ร้อยละ 54.7) และการทำธุรกรรมทางการเงิน (ร้อยละ 45.9) ตามลำดับ

ขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม 3 อันดับ พบว่า YouTube เป็นสื่ออันดับแรกที่มีผู้ใช้งานมากถึงร้อยละ 97.3 รองลงมา คือ Facebook และ Line มีผู้ใช้งานคิดเป็นร้อยละ 94.8 และ 94.6 ตามลำดับ โดยกลุ่มที่ใช้งาน YouTube มากที่สุด ได้แก่ กลุ่ม Gen  Y และ Gen Z คิดเป็นร้อยละ 98.8 และ 98.6 ตามลำดับ ขณะที่ 2 กลุ่มนี้ใช้ Facebook คิดเป็นร้อยละ 97.9 และ 93.8 ตามลำดับ เป็นอันดับ 2 ส่วนอันดับ 3 คือ Line คิดเป็นร้อยละ 97.2 และ 91.4 ตามลำดับ

เช่นเดียวกับ Line เป็นแอปพลิเคชันที่กลุ่ม Baby Boomer และ Gen X นิยมใช้ติดต่อสื่อสารมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 91.5 และ 96.2 ตามลำดับ รองลงมา คือ YouTube คิดเป็นร้อยละ 89.3 และ 95.3 ตามลำดับ ส่วนอันดับ 3 คือ Facebook คิดเป็นร้อยละ 86.5 และ 93.9 ตามลำดับ

ส่วนการสำรวจด้านความถี่ในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์แต่ละประเภท พบว่า Facebook ยังคงเป็นสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการใช้งานบ่อยที่สุดเป็นอันดับ 1 รองลงมาเป็น Line และ YouTube โดยมีสัดส่วนของผู้ใช้งาน คิดเป็นร้อยละ 84.2, 82.0 และ 76.9 ตามลำดับ

แสดงความคิดเห็น