ก.อุตฯ ดันพลาสติกให้รองรับทุกกลุ่มอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม เผย มูลค่าอุตสาหกรรมพลาสติกสูง 9.2 แสนล้านบาท/ปี มีแนวโน้มโตได้อีก เร่งมอบหมายสถาบันพลาสติก ทำแผนยุทธศาสตร์ ยกระดับขีดความสามารถแข่งขัน สู่ไทยแลนด์ 4.0

ดร.สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า “อุตสาหกรรมพลาสติกถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมต้นน้ำเพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมต่าง ๆ โดยถูกนำไปใช้เป็นวัตถุดิบและชิ้นส่วนประกอบในภาคการผลิตมากมาย เช่น ยานยนต์  การแพทย์ และเครื่องใช้ภายในบ้าน แต่ละปีมูลค่าของอุตสาหกรรมพลาสติกมีสูงถึง 9.2 แสนล้านบาทต่อปี และยังมีโอกาสเติบโตได้อีก

ดังนั้นกระทรวงอุตสาหกรรม จึงให้ความสำคัญกับการยกระดับอุตสาหกรรมพลาสติกของไทย เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น หลังพบว่าผู้ประกอบการกว่า 80% ของวงการพลาสติกเป็นกลุ่ม SME ซึ่งมีข้อจำกัดด้านทุน ด้านการเงินในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปสู่การเพิ่มมูลค่าสินค้า

กระทรวงฯ จึงมอบหมายให้สถาบันพลาสติกเร่งดำเนินการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการพลาสติกไทย โดยใช้งานวิจัยในการพัฒนานวัตกรรมสินค้าใหม่ ๆ ของกลุ่มผลิตภัณฑ์พลาสติก เพื่อสนับสนุนแผนยุทธศาสตร์ของประเทศที่ต้องการให้เกิดการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ (NEW S-CURVE) ที่นำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม มาใช้สนับสนุนด้านการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการสร้างอุตสาหกรรมในรูปแบบไทยแลนด์ 4.0

ดร.เกรียงศักดิ์ วงศ์พร้อมรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก เปิดเผยว่า จากนโยบายของภาครัฐสถาบันพลาสติกได้จัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมพลาสติกปี 2559-2564 เพื่อผลักดันผู้ประกอบการไทยให้สามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการจากทั่วโลก และสอดรับกับแผนการดำเนินการของรัฐบาล โดยมีเป้าหมายที่ต้องการทรานฟอร์เมชั่นผู้ประกอบการไทยทั้งภาคการผลิตและการตลาด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้มากยิ่งขึ้น สำหรับแผนยุทธ์ศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรม พลาสติกไทยจะมุ่งเน้นการพัฒนาใน 3 ด้าน คือยุทธศาสตร์การเพิ่มขีดความสามารถด้านการแข่งขันผ่านการปรับโครงสร้างด้านการผลิตและการตลาด

อย่างไรก็ตาม ผู้ประกอบการไทยยังมีจุดอ่อนที่ขาดการทำการวิจัยและพัฒนาที่ดีพอ จึงต้องมีการเร่งสร้างความตระหนักให้มีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะการออกแบบดีไซน์ การพัฒนาเป็นสินค้านวัตกรรมใหม่ ๆ ที่จะเชื่อมโยงเข้าสู่อุตฯ NEW S-CURVE เพื่อทรานส์ฟอร์เมชั่นให้ก้าวเข้าไปสู่ผู้ประกอบการในระดับที่ใหญ่ขึ้น โดยยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน มั่นใจได้ว่าในอีก 5 ปี ไทยจะก้าวสู่ศูนย์กลางการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม พลาสติกในอาเซียนได้อย่างยังยืน” ผู้อำนวยการสถาบันพลาสติก กล่าว

แสดงความคิดเห็น