บูรณาการวัฒนธรรม พัฒนาสังคมเศรษฐกิจยั่งยืน

กระทรวงวัฒนธรรม นำข้อสรุปประชุม World Culture Forum ที่อินโดฯ เน้นใช้ปฏิญญาบาหลี ขับเคลื่อนวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

นายวีระ  โรจน์พจนรัตน์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบรับรองเอกสารผลการประชุม World Culture Forum ครั้งที่ 2 ณ เมืองบาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ตามที่กระทรวงวัฒนธรรมเสนอ  เนื่องจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและวัฒนธรรม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เชิญให้ประเทศไทยเข้าร่วมประชุม World Culture Forum จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “วัฒนธรรมเพื่อโลกที่ยั่งยืนเท่าเทียม (Culture for an Inclusive Sustainable Planet)” ระหว่างวันที่ 11-13 ตุลาคม 2559

การประชุมดังกล่าว เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนและแบ่งปันแนวคิดระหว่างผู้แทนรัฐบาล ผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการ ผู้จัดทำนโยบาย และภาคประชาสังคมจากทั่วโลก เกี่ยวกับประเด็นระดับโลกทางด้านวัฒนธรรมและการพัฒนา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการกำหนดแนวทางร่วมกัน ในการที่จะนำวัฒนธรรมเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยในการประชุมหารือระดับรัฐมนตรี มีการกล่าวถ้อยแถลงและรับรองร่างปฏิญญาบาหลี (Draft Bali Declaration)

นายวีระ เปิดเผยต่อว่า  สำหรับร่างปฏิญญาบาหลีนั้น มีสาระสำคัญที่มุ่งเน้นการส่งเสริมบทบาทของวัฒนธรรม ในการพัฒนาที่ยั่งยืน และการสงวนรักษาความหลากหลายทางวัฒนธรรม สอดคล้องกับวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 โดยเน้นย้ำถึงการตอบสนองทางนโยบายต่อประเด็นทางวัฒนธรรม ซึ่งจะสามารถส่งผลต่อผลลัพธ์การพัฒนาที่เป็นธรรม ครอบคลุม ยั่งยืน และดียิ่งขึ้น

ดังนั้น จึงมีความจำเป็นในการบูรณาการทางด้านวัฒนธรรมที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ ในยุทธศาสตร์และนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกระดับ ผ่านข้อเสนอในการทำงานร่วมกัน อาทิ การขับเคลื่อนงานทางด้านวัฒนธรรมรูปแบบใหม่จากการพัฒนาด้านดิจิทัล และการเพิ่มพูนบทบาทของเยาวชนในกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม สังคม การเมือง และสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยเปลี่ยนแปลงสังคมในทางบวก รวมถึงการส่งเสริมวัฒนธรรมทางด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์

แสดงความคิดเห็น