ตลอดรัชสมัย ร.๙ กับศาสตร์ศิลป์ วิชาการ การปกครอง ทำนุบำรุงทุกศาสนา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ มีพระอัจฉริยภาพหลากหลายด้าน ตลอดรัชสมัยที่ปกครองแผ่นดินไทยทรงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ขนบธรรมเนียมประเพณีไทย และหลักนิติธรรมโดยเคร่งครัด มี 5 พระราชจริยาวัตรเป็นแบบอย่างให้เจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท

2

อัจฉริยภาพด้านศิลปะและดนตรี
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับการเขียนภาพ ถ่ายภาพ งานดนตรี และเพลงพระราชนิพนธ์ โดยที่ผ่านมาได้ทรงเขียนภาพ และถ่ายภาพ รวมถึงมีผลงานพระราชนิพนธ์เพลงออกมาให้เป็นประจักษ์จำนวนมาก ตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เครื่องดนตรีโปรดจะเป็นเครื่องเป่าประเภทต่าง ๆ ส่วนเปียโนก็ทรงทำได้ยอดเยี่ยมเช่นกัน
3 อัจฉริยภาพด้านกีฬา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับกีฬามาเสมอ เคยเสด็จลงแข่งขันกีฬานานาชาติด้วยพระองค์เองมาแล้ว ในกีฬาแหลมทอง ครั้งที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๑๐ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ทรงชนะเลิศการแข่งขันเรือใบได้รับรางวัลเหรียญทอง ซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถทูลเกล้าฯ ถวาย
4 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยนั้นเป็นการปกครองของประชาชนเพื่อประชาชน นั่นคืออำนาจมาจากปวงชน และการใช้อำนาจนั้นต้องเป็นไปเพื่อปวงชน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยึดมั่นระบอบการปกครองนี้อย่างเสมอมา จากการพระราชทานกระแสพระราชดำรัส พระบรมราโชวาท ในลักษณะต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบ้านเมือง เช่น ตักเตือนข้าราชการและนักการเมืองทุกฝ่ายให้ทำหน้าที่เพื่อประโยชน์ของชาติและประชาชน ซึ่งเป็นผลให้เกิดความเรียบร้อยในการปกครองบ้านเมืองเป็นอย่างดี แม้การปกครองระดับหมู่บ้านา ตำบล อันเป็นหน่วยการปกครองเล็กที่สุดของประเทศก็มิได้ละเลย
5 ทรงเป็นพุทธมามะกะและอัครศาสนูปถัมภก
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีความรู้แตกฉานในเรื่องพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองมาโดยตลอด และบำเพ็ญพระราชกุศลไม่เคยขาด ขณะเดียวกันก็ยังทรงทำนุบำรุงศาสนาทุกศาสนาที่พสกนิกรนับถือ ทั้งศาสนาคริสต์ และอิสลาม เป็นต้น ทรงยกย่องและทรงอนุเคราะห์อุปถัมภ์ศาสนาทุกศาสนาเป็นอย่างดี ดังเห็นได้จากภาพที่เสด็จเยี่ยมเยียนประชาชนที่นับถือศาสนาใด ก็จะทรงเข้าไปร่วมพิธีกรรมในศาสนาสถานของศาสนาเหล่านั้นด้วย

ทรงห่วงใยในความเป็นอยู่ของประชาชน
พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ตลอดรัชสมัยของการปกครองนั้นแน่วแน่ที่จะช่วยเหลือให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเสมือนบิดาห่วงใยและหวังดีต่อลูก แต่ละรอบปีจะเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับค้างแรมภาคต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อเยี่ยมเยียนพสกนิกรในถิ่นทุรกันดารโดยมิทรงคำนึงถึงความเหนื่อยยาก คราวที่ประชาชนประสบภัยอย่าง น้ำท่วม ภัยแล้ง เป็นต้น ก็ทรงรุดเข้าพื้นที่เสด็จช่วยเหลือด้วยพระองค์เอง หรือโปรดเกล้าฯ ให้ผู้แทนพระองค์ไป และจะทรงสำราญพระราชหฤทัยได้ก็ต่อเมื่อประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้เท่านั้น ด้วยความผูกพันนั้นเอง พสกนิกรต่างพากันเทิดทูนยกย่องพระองค์เป็นพระบิดาของชาติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ทางราชการจึงได้กำหนดให้เป็น “วันพ่อแห่งชาติ” และ “วันชาติ” อีกด้วย

แสดงความคิดเห็น