ธนบัตรที่ระลึกในรัชสมัยรัชกาลที่ 9

ในวาระโอกาสสำคัญที่เกิดขึ้นในยุครัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น มีหลายครั้งหลายวาระ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้รับหน้าที่ในการจัดพิมพ์และเผยแพร่ ที่นอกเหนือจากจัดพิมพ์ธนบัตรที่ใช้หมุนเวียนโดยปกติ ซึ่งมีจำนวน 18 ครั้ง ให้เห็นดังนี้…

1.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
1
2.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559
2
3.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
3
4.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555
4
5.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้า มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
5
6.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554
6
7.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก สมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 60 ปี พุทธศักราช 2553
7
8.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
8
9.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
9
10.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 12 สิงหาคม 2547
10
11.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธนบัตรไทย (ปี 2545)
11
12.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในอภิลักขิตสมัยมหามงคลวันราชาภิเษก สมรส และวันบรมราชาภิเษกครบ 50 ปี (ปี 2543)
12
13.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม 2542
13
14.ธนบัตรที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี (ปี 2539)
14
15.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในวาระครบ 120 ปี กระทรวงการคลัง (ปี 2538)
15
16.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (ปี 2535)
16
17.ธนบัตรที่ระลึกเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระศรีนครินทรา บรมราชชนนี ทรงเจริญพระชนมายุ 90 พรรษา (ปี 2533)
17
18.บัตรธนาคารเนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษาหกสิบบริบูรณ์ 5  ธันวาคม 2530

18

แสดงความคิดเห็น