เกลือจากพ่อ..พระราชประสงค์ให้คนไทยมีสุขภาพดี

“…ให้พิจารณาแก้ไขปัญหาของการขาดสารไอโอดีนของราษฎร โดยการสำรวจพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ถึงปัญหาและความต้องการเกลือ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นที่จะมีปัญหาและความต้องการไม่เหมือนกัน โดยเฉพาะต้องสำรวจ ‘เส้นทางเกลือ’ ว่าผลิตมาจากแหล่งใด ก็น่าที่จะนำเอาไอโอดีนไปผสมกับแหล่งผลิตต้นทางเกลือเสียเลยทีเดียว…”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนของราษฎร โดยการให้สำรวจ “เส้นทางเกลือ” ว่าผลิตมาจากแหล่งใด แล้วให้นำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตตั้งแต่ต้นทาง

เมื่อหลายสิบปีก่อนปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนอันเป็นที่มาของโรคคอพอก พบได้ทั่วไปในหลายพื้นที่ของประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ทรงพบว่าประชาชนในท้องที่ทุรกันดารที่มาเข้าทูลละอองธุลีพระบาทจำนวนมากป่วยเป็นโรคนี้ จึงทรงสนพระราชหฤทัยในการแก้ไขปัญหาโรคขาดสารไอโอดีนเป็นอย่างมาก

จากนั้นได้มีการดำเนินการศึกษาเส้นทางเกลือตามแนวพระราชดำริ โดยศึกษาและหาแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนด้วยการค้นหาเส้นทางเกลือ ตั้งแต่แหล่งผลิตจนถึงผู้บริโภค และนำไอโอดีนไปผสมที่แหล่งผลิตหรือแหล่งจัดจำหน่ายโดยเติมให้ฟรีก่อน หากภายหลังพ่อค้าและภาคเอกชนเกิดศรัทธาสมทบก็สามารถทำได้ และหากบางท้องที่ไม่อาจเติมไอโอดีนที่แหล่งต้นทางได้ ก็ทรงแนะนำว่าควรเอาเครื่องดื่มเกลือผสมกับไอโอดีนไปบริการในลักษณะหน่วยบริการเคลื่อนที่เข้าไปในหมู่บ้านต่าง ๆ

กล่าวคือ ใครมีเกลืออยู่แล้วก็ให้ผสมฟรี หรืออาจเอาเกลือธรรมดามาแลกกับเกลือผสมไอโอดีนก็ได้ โดยกำหนดให้ใช้อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นอำเภอต้นแบบในการศึกษาแก้ไขปัญหาการขาดแคลนสารไอโอดีนว่ามี “เส้นทางเกลือ” มาจากแหล่งใด
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b9%89%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%87%e0%b9%80%e0%b8%81%e0%b8%a5%e0%b8%b7%e0%b8%ad-2ผลจากการสำรวจเส้นทางเกลือพบว่า เกลือผสมไอโอดีนส่วนใหญ่เป็นเกลือป่น และเกลือที่ไม่ได้ผสมสารไอโอดีนเพิ่มเข้าไปจะมีทั้งเกลือป่นและเกลือเม็ด เกลือป่นส่วนใหญ่เป็นเกลือสินเธาว์จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และเกลือเม็ดส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นเกลือสมุทรจากสมุทรสงคราม สมุทรสาคร และเพชรบุรี  ส่วนเส้นทางเกลือที่ไม่ผสมไอโอดีนมีแหล่งผลิตและจำหน่ายสำคัญรวม 4 เส้นทาง คือจากสมุทรสาคร พ่อค้าเชียงใหม่ซื้อตรงจากสมุทรสาคร พ่อค้าจากมหาสารคาม และจากกรุงเทพมหานคร ซึ่งเส้นทางเกลืออันเนื่องมาจากพระราชดำรินี้ ได้ใช้เป็นต้นแบบวิธีการเติมสารไอโอดีนจากแหล่งต้นทางการผลิตทั่วทั้งประเทศในเวลาต่อมา

หลังจากนั้นในเวลาไม่นานได้เกิดโครงการรณรงค์ขจัดโรคขาดสารไอโอดีน ถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี พุทธศักราช 2539 ซึ่งจากโครงการดังกล่าวทำให้สามารถควบคุมโรคคอพอกจากการขาดสารไอโอดีน เป็นการรณรงค์ส่งเสริมทางด้านโภชนาการที่ประสบความสำเร็จอันส่งผลต่อคุณภาพชีวิตประชาชน เพราะโรคที่เกิดจากการขาดสารไอโอดีนนั้น นอกจากจะทำให้เกิดโรคคอหอยพอกแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของร่างกาย ทำให้การพัฒนาการทางสติปัญญาของเด็กด้อยกว่าปกติ ที่รุนแรงคือ หากเกิดกับหญิงมีครรภ์ จะส่งผลให้แท้งบุตรได้ง่าย และทำให้เด็กที่เกิดมามีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ ตัวเล็ก หรืออาจมีความพิการประสาทส่งผลให้เกิดภาวะปัญญาอ่อนได้

ดังนั้น พระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่อง “เส้นทางเกลือ” จึงเป็นการช่วยเหลือพสกนิกรในเรื่องปัญหาสุขภาพอันเป็นเรื่องสำคัญทางสาธารณสุข ช่วยให้ประชาชนในเขตพื้นที่ทุรกันดารมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ห่างไกลจากโรคภัย สุขภาพดีแข็งแรง มีความเข้มแข็ง อันส่งผลให้นำไปสู่การพัฒนาประเทศต่อไป นับเป็นบุญของปวงชนชาวไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระปรีชาญาณ สายพระเนตรยาวไกล ห่วงใยกับทุกข์สุขของประชาชนในทุก ๆ ด้าน

ข้อมูลเรียบเรียงจาก : พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการ

แสดงความคิดเห็น