น้ำพระราชหฤทัยในหลวง “อ่างเก็บน้ำเขาเต่า” ชุบชีวิตราษฎรผู้ขาดแคลน

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2489 จวบจนสวรรคต

เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 นับเป็นเวลากว่า 70 ปี ที่พสกนิกรชาวไทยภายใต้ร่มพระบารมีในทั่วทุกพื้นที่ของทุกภาคในประเทศไทย ได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุข มีความเจริญก้าวหน้าเติบโตอย่างมั่นคงมาโดยลำดับ ด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงตระหนักถึงความทุกข์ยากของราษฎร ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเกษตรกร ชาวไร่ ชาวนา ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการดำเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพ บนพื้นฐานของปัจจัยหรือสภาพแวดล้อมที่ทุรกันดารและขาดแคลน จึงทรงมุ่งมั่นที่จะหาหนทางและวิธีการเพื่อช่วยเหลือ เพื่อให้ราษฎรเหล่านั้นได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และทรงตระหนักดีว่า ‘น้ำ’ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการดำเนินชีวิต และเป็นปัจจัยพื้นฐานของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ

พระองค์จึงทรงให้ความสนพระราชหฤทัยในงานด้านการพัฒนาที่มี ‘น้ำ’ เป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญ ดังพระราชดำรัสพระราชทานแก่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษ เพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) และคณะ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่งว่า

“…หลักสำคัญว่าต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้…”

จากการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารทั่วทุกภาคของประเทศมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ พ.ศ. 2495 ทำให้พระองค์ทรงทราบถึงปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ ของราษฎร ที่ส่วนใหญ่เป็นปัญหาเรื่อง ‘น้ำ’ และได้ทรงศึกษาหาข้อมูลต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้วยพระองค์เอง จนทำให้ทรงสามารถพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ตรงกับความต้องการของราษฎร ผ่านทางโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เริ่มมาตั้งแต่ พ.ศ. 2495 จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 4 พันโครงการ ซึ่งในจำนวนนี้ส่วนใหญ่เป็นโครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาแหล่งน้ำ

“ฉันสนใจชลประทานมาตั้งแต่เด็ก”

พระราชดำรัสประโยคสั้น ๆ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่เจ้าหน้าที่ผู้เฝ้าฯ ถวายงานใกล้ชิด เป็นดั่งภาพสะท้อนให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยในงานชลประทานมานับตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ โดยทรงเล่าว่า เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์นั้น หน้าร้อนปีใดที่มีโอกาสเสด็จฯ ไปประทับ ณ พระราชวังไกลกังวล อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากจะทรงพระสำราญในการเล่นน้ำทะเลแล้ว ยังโปรดที่จะขุดทรายบริเวณชายหาดหน้าพระตำหนักที่ประทับ จนกลายเป็นบ่อหรือสระน้ำเล็ก ๆ ที่ทรงเปรียบบ่อหรือสระน้ำที่ทรงขุดนั้นเป็น “อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก” โดยทรงเฝ้าคอยเวลา เมื่อน้ำทะเลมีระดับขึ้นสูงแล้วน้ำทะเลก็ไหลเข้าไปขังอยู่จนเต็มอ่างเก็บน้ำเล็กนั้น ครั้นเวลาที่ระดับน้ำทะเลลดต่ำลง อ่างเก็บน้ำของพระองค์ก็จะเต็มเปี่ยมไปด้วยน้ำ

‘อ่างเก็บน้ำเขาเต่า’ โครงการพระราชดำริด้านชลประทานแห่งแรก ชุบชีวิตราษฎรผู้ขาดแคลน

ในฤดูร้อนปี พ.ศ.2505 ในระหว่างการเสด็จฯ แปรพระราชฐานไปประทับแรม ณ พระราชวังไกลกังวล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จพระราชดำเนินไปเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้านเขาเต่า ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ อยู่ติดกับชายทะเล ทรงทอดพระเนตรเห็นสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรที่ส่วนใหญ่มีฐานะยากจน ขาดแคลนน้ำจืดสำหรับการอุปโภคบริโภค และในช่วงน้ำทะเลขึ้นก็จะไหลเข้าท่วมพื้นที่เกษตรทุ่งตะกาด ทำให้ผลผลิตเสียหาย พระองค์จึงพระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานดำเนินการก่อสร้างเขื่อนดินปิดกั้นห้วยตะกาด เพื่อกั้นไม่ให้น้ำทะเลไหลเข้ามา และเก็บกักน้ำฝนมิให้ไหลลงสู่ทะเล โดยราษฎรได้รวมตัวกันน้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินจำนวน 300 ไร่ และทรงได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 60,000 บาท ให้กรมชลประทานสำหรับเป็นทุนในเบื้องต้น เมื่อวันที่ 9 และ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2505

กรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้น โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เสด็จฯ ทำพิธีเจิมเสาเข็มพืดท่อระบายน้ำ เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2506 การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าจึงแล้วเสร็จในปี 2506 สามารถกักเก็บน้ำได้ถึง 6 แสนลูกบาศก์เมตร พร้อมกับมีการก่อสร้างถนนทางเข้าวัดเขาเต่าและถนนรอบอ่างเก็บน้ำเขาเต่าด้วย นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นที่ทรงมีต่อราษฎรในหมู่บ้านเล็ก ๆ แห่งนี้ จนทำให้หมู่บ้านทุรกันดารนี้สามารถพลิกฟื้นมีความเจริญ อุดมสมบูรณ์ และราษฎรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ภาพความทรงจำของพสกนิกรหมู่บ้านเขาเต่ายังคงแจ่มกระจ่างชัด เมื่อหวนรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นั้น และการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์จากพระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล มายังอ่างเก็บน้ำเขาเต่า เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2551 พร้อมด้วยคุณทองแดง เพื่อทรงทอดพระเนตรการแข่งเรือยาวประเพณีของเทศบาลเมืองหัวหิน ในฉลองพระองค์สูทสีน้ำตาล และทรงสะพายกล้องถ่ายรูปนั้น จึงเป็นภาพความทรงจำถึง “ในหลวง” ที่ราษฎรมิอาจลืมเลือน

แสดงความคิดเห็น