พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระราชทาน ผ้าพระกฐินให้ธนาคารกรุงเทพ น้อมนำถวายแด่พระสังฆราช

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

นำโดยนายเดชา ตุลานันท์ รองประธานกรรมการบริหาร อัญเชิญไปน้อมนำถวายแด่พระอาจารย์มหางอน ดำลงบุญ ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว (อพส.) หรือ พระสังฆราชลาวรูปที่ 5 รูปปัจจุบัน พระสงฆ์ซึ่งจำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดธาตุหลวงเหนือ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

โดยมีกรรมการธนาคาร ประกอบด้วย หม่อมเจ้ามงคลเฉลิม ยุคล นายสิงห์ ตังทัตสวัสดิ์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ นางเกศินี วิฑูรชาติ ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ และคณะผู้บริหารระดับสูง พนักงาน ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) พร้อมข้าราชการ ลูกค้า และประชาชนชาวลาวให้ความสนใจร่วมในพิธีอย่างคับคั่ง โดยพลังแห่งความศรัทธาของพนักงาน ลูกค้า และประชาชนทุกท่านที่มีจิตกุศลร่วมทำบุญเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 940,236,599 กีบ หรือ 4,087,985 บาท

สำหรับครั้งนี้จะเป็นกฐินพระราชทาน 1 ใน 2 ครั้งสุดท้ายที่ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินแห่งแรกที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานผ้าพระกฐินจากองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชให้อัญเชิญไปทอดถวายแทนพระองค์เป็นเวลายาวนานถึง 50 ปี ตั้งแต่ปีพ.ศ.2510 เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศล

ทั้งนี้ ธนาคารกรุงเทพมีสาขาอยู่ในสปป.ลาว 2 แห่ง คือสาขานครหลวงเวียงจันทน์ ที่เปิดให้บริการมานาน 23 ปี และสาขาปากเซ ที่เปิดให้บริการเมื่อต้นปี 2559 นี้


%e0%b8%81%e0%b8%90%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%98%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%81%e0%b8%a3%e0%b8%b8

แสดงความคิดเห็น