ล้วนผ่านการทดลองปฏิบัติจริง กว่าจะมาเป็นทฤษฎีพระราชทานจากรัชกาลที่ 9

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก่อนที่จะมีการพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ ให้กับพสกนิกรนั้น ได้มีการทดลองผ่านการปฏิบัติจริง

ก่อนจะพระราชทาน “ทฤษฎีใหม่” ในปีพ.ศ. 2537 และทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงในปี พ.ศ. 2540 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงได้ทำการทดลองโครงการทฤษฎีใหม่ในพื้นที่บริเวณหมู่บ้านวัดใหม่มงคล จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 ก่อนขยายโครงการทดลองไปที่อำเภอเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นแห่งแรกในปี พ.ศ. 2535

ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย

ส่วนที่ 1 ใช้พื้นที่ 30% สร้างสระกักเก็บน้ำในฤดูฝน ไว้ใช้เพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งและเลี้ยงปลา เพื่อเป็นการส่งเสริมรายได้อีกทางหนึ่ง นอกเหนือจากการทำเกษตรกรรม

ส่วนที่ 2 ใช้เป็นที่พัฒนาการเกษตร 60% โดยปลูกข้าว พืชยืนต้น และพืชอื่น ๆ ซึ่งจะเป็นความชุ่มชื้นตลอดทั้งปี และเพื่อร่มเงาในพื้นที่โดยทั่วไป

ส่วนที่ 3 เหลือ 10% ใช้เป็นที่อยู่อาศัย ถนน คู คัน คลอง และอื่น ๆ แนวพระราชดำรินี้กลายเป็นที่น่าสนใจที่สุด เพราะน่าจะช่วยเหลือในช่วงภัยแล้งได้ที่กลายเป็นปัญหาซ้ำซาก

เพราะฉะนั้น โครงการในพระราชดำริก่อนที่จะทรงพระราชทานให้กับพสกนิกรนั้น ได้ผ่านกระบวนการปฏิบัติทดลองมาแล้วว่าจะต้องสามารถทำได้จริง และเห็นผลในเชิงประจักษ์ โดยใช้เวลากว่าหลายปี เป็นที่แน่นอนแล้ว ถึงพระราชทานเป็นแนวทางแก้ไข ดังปรากฏในพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า

“…ทฤษฎีใหม่นี้เกิดขึ้นมาอย่างไร ก็มาจากการปฏิบัติซึ่งเป็นการปฏิบัติของคนอื่นด้วยตั้งแต่ต้น ทฤษฎีใหม่นี้ความจริงทางราชการได้ปฏิบัติมาหลายปีแล้ว ก่อนที่เกิดทฤษฎีใหม่ ตามที่เรียกทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริ คือการพัฒนาทางการเกษตรโดยเพาะปลูกหลายอย่างในที่เดียวกัน หรือผลัดกันปลูกหมุนเวียนกัน อย่างเช่นเขาปลูกข้าว หลังจากฤดูกาลข้าวก็ปลูกถั่ว อย่างนี้แล้วเป็นทฤษฎีใหม่ แต่ไม่มีใครบอกว่าเป็นทฤษฎี ก็เลยได้หน้าใช้คำว่าทฤษฎีใหม่นี่กลายเป็นความคิดขึ้นมา และยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎี ก็ไปปฏิบัติต่อได้..”

(พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ.2541)

ภายหลังจากการพระราชทานทั้งเกษตรทฤษฎีใหม่ และเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการพระราชดำริได้นำแนวพระราชดำริมาแปรเปลี่ยนเป็นรูปธรรมด้วยการผลักดันให้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นหนึ่งในหน่วยงานที่นำแนวทางการพัฒนาของโครงการพระราชดำริไปสาธิตปฏิบัติ ได้ดำเนินการเผยแพร่อุดมการณ์พัฒนาตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงแก่เกษตรกรในรูปแบบ “ทฤษฎีใหม่” โดยสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540 เป็นต้นมา

แสดงความคิดเห็น