12 พระอัจฉริยภาพ รัชกาลที่ 9 พระบิดาสิ่งประดิษฐ์ไทย

12 สิ่งประดิษฐ์ในพระราชดำริ รัชกาลที่ 9 จากความหวังให้ประชาชนพึ่งพาตนเองใช้ชีวิตได้อย่างยั่งยืนและมั่นคง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรไปทั่วภูมิประเทศ เนื่องด้วยมีพระราชประสงค์ดูแลทุกข์สุขของพสกนิกรทุกท้องถิ่นให้มีสภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบายอย่างทั่วถึงทุกท้องที่ พระราชกรณียกิจด้านหนึ่งที่ทรงสนพระราชหฤทัยนอกเหนือจากการพัฒนาแหล่งน้ำถาวรสำหรับราษฎรได้ใช้เพื่อการอุปโภคบริโภค เพาะปลูก รวมทั้งพัฒนาด้านอื่น ๆ ก็คือเรื่องของการประดิษฐ์  และการใช้พลังงานรูปแบบต่าง ๆ

สำหรับสิ่งประดิษฐ์ที่อยู่ในพระราชดำริริเริ่มและโปรดให้จัดทำเป็นผลที่ดีแก่พสกนิกร  ประกอบด้วย

1.   เครื่องสีข้าวใช้แรงงานคน สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการสีข้าวของชาวไทยภูเขา จากรูปแบบการดำข้าวเปลือกหรือกะเทาะข้าวเปลือก ซึ่งมีขั้นตอนคัดเปลือก คัดปลายข้าวด้วยการฝัด เปลี่ยนมาใช้เครื่องจักรกลเพื่อกะเทาะเปลือกข้าวแยกออกมา  โดยมีการแยกเปลือกข้าวออกมาให้ได้ข้าวสารที่เป็นข้าวอนามัย

2.   เครื่องนวดข้าวใช้แรงงานคน สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาแยกเมล็ดข้าวเปลือกออกจากรวงข้าว เปลี่ยนรูปแบบเดิมที่ชาวไทยภูเขาใช้รวงข้าวฟาดกับพื้นหรือภาชนะ  แล้วนำไปเป่าแยกกากออกให้มาใช้เครื่องกล

3.   เครื่องเจาะข้อกระบอกไม้ไผ่ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการใช้กระบอกไม้ไผ่ทะลวงปล้อง ดัดแปลงให้เป็นท่อส่งน้ำแบบประหยัดกับชาวไทยภูเขา

4.   เครื่องสูบน้ำเท้าเหยียบ สร้างขึ้นเพื่อพัฒนาการรดน้ำสวนผักให้กับชาวไทยภูเขา เปลี่ยนรูปแบบจากการหาบหรือหิ้ว  ให้มาใช้สูบน้ำรดผักด้วยท่อพลาสติกติดฝักบัว

5.   รถม้าพระที่นั่งประเภท 4 ล้อ 5 ที่นั่ง ใช้ม้าลากจูง 1–2 ตัว สร้างขึ้นเพื่อในกิจกรรมส่วนพระองค์ภายในที่ประทับแรม

6.   เครื่องตะบันน้ำ เป็นเครื่องสูบน้ำใช้พลังงานน้ำรูปแบบหนึ่งที่ทำงานอัตโนมัติ ใช้แรงกระแทกน้ำเพื่อสูบน้ำขึ้นที่สูง ติดตั้งตามอาคารชลประทานเพื่อสูบน้ำขึ้นพื้นที่สูงไว้สำหรับการอุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

7.   เครื่องสูบน้ำกังหันน้ำ สร้างขึ้นเพื่อใช้พลังงานน้ำขับเคลื่อนกังหันน้ำแล้วไปขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งตามอ่างเก็บน้ำและอาคารที่สูง เพื่อสูบน้ำขึ้นพื้นที่สูงไว้อุปโภคบริโภค (ยกน้ำสูง 30 เมตรขึ้นไป)

8.   เครื่องสูบน้ำกังหันน้ำ สร้างขึ้นเพื่อใช้พลังงานน้ำขับเคลื่อนกังหันน้ำ  แล้วไปขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ติดตั้งตามอาคารและฝายทดน้ำ หรืออ่างเก็บน้ำ เพื่อสูบน้ำขึ้นพื้นที่สูง ไว้ใช้อุปโภคบริโภค และทำการเกษตร

9.   เครื่องไฟฟ้าพลังน้ำขนาดเล็ก  สร้างขึ้นเพื่อใช้พลังงานไฟฟ้าด้วยพลังงานน้ำ ให้แสงสว่างและเพื่อกิจกรรมแปรรูปการเกษตรในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

10.   เครื่องสูบน้ำพลังน้ำไหล สร้างขึ้นเพื่อกระแสน้ำไหลในแม่น้ำลำธารสูบน้ำขึ้นมาที่ริมตลิ่ง เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำไว้ใช้ในการเพาะปลูก

11.   กังหันสูบน้ำทุ่นลอย สร้างขึ้นเพื่อกระแสน้ำไหลในแม่น้ำลำธารสูบน้ำขึ้นริมตลิ่ง ช่วยเหลือเกษตรกรให้มีน้ำไว้ใช้เพื่อการเพาะปลูก

12.   กังหันน้ำชัยพัฒนา สร้างขึ้นเพื่อเป็นเครื่องเติมอากาศที่ผิวน้ำ หมุนช้าแบบทุ่นลอย เป็นการบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพที่ดีเพื่อนำไปใช้ได้ต่อ

สิ่งประดิษฐ์ที่เป็นผลมาจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ต่อความเป็นอยู่ของชาวไทยทุกหมู่เหล่า ทรงมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพสกนิกร จนเป็นที่เลื่องลือไปถึงต่างประเทศ ก่อให้เกิดการวิจัยต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีทั้งด้านวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ จนนำไปสู่การพึ่งพาตนเองอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

แสดงความคิดเห็น