แหล่งที่มาของโครงการในพระราชดำริ

โครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช หลายคนอาจทราบเพียงว่ามาจากแรงพระราชหฤทัยหลังจากการเสด็จเยี่ยมประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ เพียงอย่างเดียว

ซึ่งความจริงแล้ว แหล่งที่มาของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินั้นยังมีที่มาจากที่อื่นอีก โดยมาจาก 3 แหล่ง คือ

1.   การพระราชทานแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ขั้นตอนการทรงงานจนเกิดเป็นโครงการในพระราชดำรินั้น เกิดจากการเสด็จโดยมีการวางแผนล่วงหน้าไว้เสมอ สังเกตได้จากแผนที่ติดมือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาจากการทรงทำการบ้านล่วงหน้าก่อนลงพื้นที่ ศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ทุกครั้งก่อนเสด็จเยี่ยมในพื้นที่เป้าหมาย
รากฐานของพระราชดำริมาจากพระราชประสงค์ส่วนพระองค์ที่ต้องการเห็นความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของพสกนิกร  โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้น ให้ความสำคัญกับ “แหล่งน้ำ” มากที่สุด ภายใต้สมมติฐานที่ว่า “น้ำคือชีวิต โดยเฉพาะชีวิตของเกษตรกรก็คือปัญหาเรื่องน้ำ”  แนวทางของโครงการพระราชดำริที่ผ่านมาจึงเน้นไปที่การสร้างแหล่งน้ำที่ยั่งยืน มีการพัฒนาแหล่งน้ำในชลประทาน การจัดสรรแบ่งปันน้ำเพื่อให้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตและเกษตรกรรม (สุเมธ ตันติเวชกุล: 147-148)

2.   การถวายฎีกาของราษฎร
“ฎีกา” เป็นช่องทางการสื่อสารระหว่างพสกนิกรและพระมหากษัตริย์  เมื่อครั้งในอดีตที่เสด็จไปเยี่ยมเยียนยังสถานที่ต่าง ๆ จะมีพสกนิกรมาเข้าเฝ้าฯ เพื่อแจ้งความเดือดร้อนของตน และขอพระราชทานความช่วยเหลือ
สำหรับฎีกาที่ยื่นมาเพื่อแจ้งเรื่องร้องทุกข์นั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ก็จะทรง แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้หาข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อนำมาประกอบวินิจฉัยในการช่วยเหลือว่าจะทรงรับโครงการดังกล่าวไว้เป็นโครงการในพระราชดำริหรือไม่  ดังนั้นโครงการพระราชดำริส่วนหนึ่งจะมาจากการถวายฎีกาของประชาชน

3.   การถวายฎีกาของหน่วยงานราชการ
นอกจากการถวายฎีกาของประชาชนแล้ว หน่วยงานราชการต่าง ๆ ก็สามารถยื่นถวายฎีกาได้เช่นกัน โดยมีไม่น้อยที่ได้ทำการยื่นถวายฎีกาเพื่อเสนอให้เป็นโครงการในพระราชดำริ เนื่องจากสามารถระดมงบประมาณและทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพได้รวดเร็วกว่าการเสนอทำโครงการปกติ อีกทั้งยังมีหลักประกันในความสำเร็จของโครงการ เนื่องจากความเอาใจใส่ของหน่วยงานราชการที่ต้องการสนองพระราชดำริ  ทำให้มีหน่วยงานต่าง ๆ ได้ยื่นเสนอโครงการเพื่อเป็นโครงการในพระราชดำริอย่างมากมาย

โดยโครงการทั้งหมดที่ทรงอนุมัติวินิจฉัยให้เป็นโครงการในพระราชดำริ และพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทยนั้น จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้พระราชทานแก่ปวงราษฎรไทยทั้งหลายในการคลายทุกข์สุขของพสกนิกรชาวไทย และให้พึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว

แสดงความคิดเห็น