เสด็จออกสีหบัญชร พระบารมีแผ่ไพศาลสู่พสกนิกร

การเสด็จออกมหาสมาคม เป็นพระราชพิธีที่พระมหากษัตริย์เสด็จออกที่ประชุมใหญ่เพื่อการสำคัญ โดยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สยามินทราธิราช บรมนารถบพิตร มีการเสด็จออกมหาสมาคม ทั้งเป็นพระราชพิธีประจำปี และพระราชพิธีในโอกาสพิเศษ แต่ละครั้งมีขึ้นในสถานที่ต่าง ๆ

อาทิ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยสูรยพิมาน พระที่นั่งไพศาลทักษิณมหินทรพิมาน สีหบัญชร พระที่นั่งอนันตสมาคม พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท และพระที่นั่งองค์พิเศษ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ทั้งนี้ เพื่อพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าทูลละอองธุลีพระบาท คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี สมาชิกรัฐสภา คณะทูตานุทูต ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ ตลอดจนพสกนิกรทุกหมู่เหล่า เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท

และสำหรับในการเสด็จออก “สีหบัญชร” นั้น ในตลอดรัชกาล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช เสด็จออกสีหบัญชรทั้งสิ้น 8 ครั้ง
ครั้งที่  1 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3ครั้งที่ 2 วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พระบรมมหาราชวัง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีทรงพระผนวช โดยมีพระราชดำรัสแถลงถึงพระราชดำริในการที่จะเสด็จออกบรรพชาอุปสมบทแก่ประชาชนที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ทั้งนี้จะมีพระราชพิธีทรงพระผนวชในวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2499 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระบรมมหาราชวัง
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-2ครั้งที่ 3 วันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2504 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีสมโภชในโอกาสเสด็จฯ นิวัตพระนครหลังเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จฯ เยือนสหรัฐอเมริกา และประเทศต่าง ๆ  ในยุโรปรวม  14 ประเทศ เป็นเวลา 7 เดือน พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-3ครั้งที่ 4 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้ประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-4ครั้งที่ 5 วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต เนื่องในพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เสด็จออกมหาสมาคมรับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกร  ชาวไทยทั่วทั้งประเทศต่างพร้อมใจกันใส่เสื้อเหลือง เพื่อแสดงความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงมีต่อพสกนิกรตลอดมา
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-5ครั้งที่ 6 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2550 ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวามหาราช เสด็จออกมหาสมาคมพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้พระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพาร เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-6ครั้งที่ 7 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2554 พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ เสด็จออกพร้อมพระบรมวงศานุวงศ์ ณ มุขเด็จ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เป็นครั้งที่สองในรัชกาลปัจจุบัน โดยมีการติดตั้งพระวิสูตรบนมุขเด็จ และเลื่อนพระราชอาสน์ออกสู่มุขเด็จเป็นครั้งแรก รับการถวายพระพรชัยมงคลจากพสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเป็นจำนวนมาก
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-7ครั้งที่ 8 วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555 พระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา ณ พระที่นั่งอนันตสมาคมพระราชวังดุสิต เสด็จออก ณ สีหบัญชร โดยมีการต่อเติมขยายสีหบัญชรให้มีบริเวณกว้างขวางขึ้น เพื่อให้พระบรมวงศานุวงศ์สามารถยืนประทับที่สีหบัญชรได้  โดยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มิได้เสด็จฯ ทรงร่วมในการนี้ เนื่องจากทรงพระประชวร โอกาสนี้ พสกนิกรที่มาเฝ้าฯ เต็มพระลานพระราชวังดุสิต เรื่อยไปจนตลอดแนวถนนราชดำเนินนอก แต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันพระบรมราชสมภพ
%e0%b9%80%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b9%87%e0%b8%88%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%aa%e0%b8%b5%e0%b8%ab%e0%b8%9a%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%8a%e0%b8%a3-8การเสด็จออกสีหบัญชรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ในแต่ละครั้งนั้นคึกคักไปด้วยประชาชนจากทั่วสารทิศ มวลมหาประชาชนที่มามีจำนวนมากมายมหาศาล โดยหวังที่จะได้เข้าเฝ้าชื่นชมพระบารมีขององค์พระประมุขศูนย์รวมดวงใจชาวไทยให้ใกล้มากที่สุด ทั้งยังต่างร่วมกันร้องเพลงถวายพระพรในหลวง รวมทั้งโบกธงสัญลักษณ์ แสดงให้เห็นถึงความจงรักภักดีที่มีต่อพระองค์ท่าน พสกนิกรทุกหมู่เหล่าที่มาคอยเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทล้วนปลื้มปิติที่ได้ชื่นชมพระบารมีของพระองค์

แสดงความคิดเห็น