“ดอยคำ” ในโครงการหลวง

ทุกคนคงรู้จักผลิตภัณฑ์ “ดอยคำ” กันมาบ้างแล้ว ซึ่งมีทั้งน้ำผลไม้ น้ำผักผลไม้ น้ำผลไม้ออร์แกนิค น้ำดื่ม น้ำสมุนไพร ผลไม้อบแห้ง เครื่องดื่มข้าวกล้องและธัญพืช ผลไม้ทาขนมปัง ผลิตภัณฑ์ทาขนมปัง น้ำผึ้ง น้ำนมถั่วเหลือง ผลไม้สด ผลไม้แช่แข็ง และอีกมากมาย

“ดอยคำ” นั้นได้จัดตั้งเป็น บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ดำเนินธุรกิจด้านผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป ในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม หรือ Social Business เพื่อสร้างตลาดรองรับผลิตผลทางการเกษตรและส่งเสริมเกษตรกรจากโครงการในพระราชดำริ

จากการเสด็จประพาสต้นภาคเหนือของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เมื่อปี พ.ศ. 2512 ทรงทอดพระเนตรเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎร และปัญหาการปลูกฝิ่น อันเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติและเป็นการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการพระบรมราชานุเคราะห์ชาวเขาขึ้น เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่น โดยโครงการส่งเสริมให้ปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวไทยภูเขา

ต่อมาในปี พ.ศ. 2537  มีพระบรมราโชวาทให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จัดตั้งนิติบุคคลชื่อ บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด (Doi Kham Food Products Co.,Ltd.) เพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจเชิงพาณิชย์ โดยรองรับผลผลิตของมูลนิธิโครงการหลวงและเกษตรกรในพื้นที่โดยรอบโรงงานหลวงอาหารสำเร็จรูป ทั้ง 3 แห่ง เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพภายใต้ชื่อตราผลิตภัณฑ์ ดอยคำ

บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด มีวัตถุประสงค์หลักตามกระแสพระราชดำริ การดำเนินกิจการจึงเน้นการตลาดเฉพาะผลิตภัณฑ์และผลผลิตที่ได้จากการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชนเผ่าที่อยู่อาศัยบนที่สูงเป็นอันดับแรก

แสดงความคิดเห็น