พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย

“มีผู้กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีผู้สนใจ และหาซื้อโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ ส่งออกไปต่างประเทศกันมาก ถ้าต่อไปภายหน้า เราจะต้องไปศึกษา หรือชมโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุของไทยเราเองในต่างประเทศ ก็คงเป็นเรื่องที่น่าเศร้า และน่าอับอายมาก เราจึงควรจะขวนขวาย และช่วยกันหาทางรวบรวมโบราณวัตถุ และศิลปวัตถุของเรา แล้วจัดสร้างพิพิธภัณฑสถาน เก็บรักษาไว้จะเป็นการดีที่สุด”

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  โปรดเกล้าฯ เป็นองค์ประธานในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยา เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504

บรรพบุรุษของไทยมีความเจริญมั่นคงสร้างสมอารยธรรมเป็นปึกแผ่นในดินแดนสุวรรณภูมิมานานนับพันปี  ดังปรากฏหลักฐานทั้งทางโบราณวัตถุและโบราณสถานกระจายอยู่ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณวัตถุ โบราณสถาน แหล่งโบราณคดี และแหล่งประวัติศาสตร์หลายครั้งด้วยความสนพระราชหฤทัย ทั้งพระราชทานแนวพระราชดำริในการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการแก่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบมาโดยตลอด

เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2500 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโบราณวัตถุที่ขุดได้จากกรุพระปรางค์วัดราชบูรณะ ซึ่งเก็บรักษาไว้ ณ กองกำกับการตำรวจภูธร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทรงสนพระราชหฤทัยโบราณวัตถุที่ได้จากการกรุวัดราชบูรณะเป็นอย่างยิ่ง โดยมีพระราชปรารภกับหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายธนิต อยู่โพธิ์ อธิบดีกรมศิลปากร ว่า

“โบราณวัตถุและศิลปวัตถุที่พบในกรุวัดราชบูรณะนี้ สมควรได้มีพิพิธภัณฑสถานเก็บรักษาและตั้งแสดงให้ประชาชนในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา หาควรไปเก็บรักษาและตั้งแสดง ณ ที่อื่นไม่”
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8cจากนั้นกรมศิลปากรและจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้ร่วมกันสนองพระราชปรารภ จัดหาทุนก่อสร้างพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาขึ้น ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จพระราชดำเนินประกอบพิธีเปิดเมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ซึ่งหลังจากเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเจ้าสามพระยาแล้ว ทั้งสองพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงพักผ่อนพระอิริยาบถ ณ พระที่นั่งเย็น ซึ่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้จัดสร้างเป็นอาคารประยุกต์ทับบนซากโบราณสถานที่บริเวณบึงพระราม โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 มีกระแสพระราชดำรัสว่า

“การสร้างอาคารสมัยนี้ คงจะเป็นเกียรติสำหรับผู้สร้างคนเดียว แต่เรื่องโบราณสถานเป็นเกียรติยศของชาติ อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่า ควรช่วยกันรักษาไว้ ถ้าเราขาดสุโขทัย อยุธยา และกรุงเทพฯ แล้ว ประเทศไทยก็ไม่มีความหมาย ไม่ควรเอาของใหม่ไปปนกับของเก่า ควรรักษาของเก่าไว้  เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวกับจิตใจของพลเมือง และสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งควรรักษาไว้”

กระแสพระราชดำรัสดังกล่าวเป็นประโยชน์ยิ่งต่อแนวทางการรักษาโบราณวัตถุและโบราณสถานของชาติ ทรงเตือนสติให้คนไทยตระหนักในความสำคัญของการศึกษาประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันรุ่งเรือง  ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมไว้เป็นมรดกล้ำค่าของชาติ
%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%9a%e0%b8%b4%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b9%81%e0%b8%ab%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b9%8cพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อดำรงรักษา อนุรักษ์ฟื้นฟู และสืบทอดมรดกวัฒนธรรมของชาติ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์และแนวพระราชดำริอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการอนุรักษ์พัฒนา นับเป็นพระราชคุณูปการใหญ่หลวงต่อประเทศและปวงชนชาวไทย

ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในปี พ.ศ. 2552 ทางรัฐบาลได้ทำการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญา “พระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทย” เพื่อเป็นสวัสดิมงคลแก่วงการศิลปวัฒนธรรมของแผ่นดินสืบต่อไป

ข้อมูล : ภูมิแผ่นดินมรดกไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9  กับการเสด็จพระราชดำเนินแหล่งมรดกไทย

แสดงความคิดเห็น