“โครงการพระดาบส” พระราชหฤทัยห่วงใยพสกนิกร

โครงการพระดาบส เป็นโครงการตามกระแสพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ.2518 โดยทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อเยาวชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงได้พระราชทานแนวทางการจัดการศึกษาในโครงการฝึกอาชีพจังหวัดชายแดนภาคใต้ตามแนวทางโรงเรียนพระดาบส

โดยมุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ยังไม่มีอาชีพและความรู้พื้นฐานที่จะศึกษาต่อสถาบันการศึกษาขั้นสูง  หากแต่มีความสนใจใฝ่ศึกษาและมีความเพียรอย่างจริงจัง  ให้ได้มีโอกาสฝึกวิชาชีพและฝึกอบรมคุณธรรม ศีลธรรมตามศาสนาที่ตนเองนับถือ โดยมีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนเหล่านี้ออกไปประกอบสัมมาอาชีวะ สร้างตนเอง สร้างครอบครัว สังคม และอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขภายใต้ร่มพระบารมี

ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้  จึงได้ร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  เช่น สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กรมการพัฒนาชุมชน สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย และมูลนิธิพระดาบส เพื่อสนองพระราชดำริดังกล่าว

โดยมีแนวคิดในการบริหาร 3 ข้อ
1.   ดำเนินการในรูปแบบของการศึกษานอกระบบ
2.   ไม่เป็นเชิงพาณิชย์ แต่เป็นการกุศลอย่างแท้จริง
3.   ผู้เข้าอบรม ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่ให้ปรนนิบัติครู อาจารย์ เป็นการตอบแทน

หน่วยบริหาร
1.   โรงเรียนพระดาบส
2.   โครงการลูกพระดาบส จ.สมุทรปราการ
3.   สำนักงานมูลนิธิพระดาบส

หลักสูตรวิชาชีพของโรงเรียนพระดาบส
1. หลักสูตรวิชาช่างยนต์
2. หลักสูตรวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
3. หลักสูตรวิชาชีพช่างไฟฟ้า
4. หลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียง
5. หลักสูตรวิชาชีพช่างซ่อมบำรุง
6. หลักสูตรวิชาชีพเคหะบริบาล
7. หลักสูตรวิชาชีพช่างไม้เครื่องเรือน และ
8. หลักสูตรวิชาชีพช่างเชื่อม

แสดงความคิดเห็น