ปัญหาการทำงาน แก้ได้ด้วย “คำสอนพ่อ”

ในการทำงานเพื่อให้ประสบความสำเร็จตามที่หลาย ๆ คนต้องการนั้น อุปสรรคหรือปัญหาเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอ ซึ่งมันไม่ใช่จะเกิดแค่เพียงตอนเริ่มต้นเท่านั้น แต่ปัญหาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกขั้นตอนการทำงาน ไม่ว่าเราจะทำถูกต้อง ทำออกมาได้ดีแค่ไหนก็ตาม ปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้อยู่ดี เพราะการทำงานต้องอาศัย “คน” นั่นเอง

คน เป็นผู้ที่ทำให้งานเกิดขึ้น คนมีความต้องการ มีความรู้สึกนึกคิด มีความรับผิดชอบ มุ่งมั่น ตั้งใจ และอื่น ๆ ที่แตกต่างกันออกไป โดยเฉพาะการทำงานเป็นทีม ถ้าเราไม่มีความสามัคคีกัน ไม่เคารพในกติกามารยาท หรือมีอคติต่องาน ต่อตัวเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้โดยง่าย

เมื่อเราเข้าใจในความจริงข้อนี้ที่ว่า ไม่ว่าเราจะทำงานให้ดียังไง ปัญหาก็เกิดขึ้นได้เสมอ นี้ จึงเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะต้องรีบลงไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นเวลาที่มันเกิด อย่าปล่อยให้มันยืดเยื้อจนแก้ไขไม่ได้

หลายคนพบปัญหาระหว่างการทำงานก็เอาแต่ตีโพยตีพาย ไม่คิดจะหาวิธีรับมือ บอกว่ามันยาก บอกว่าไม่สามารถแก้ไขได้ เอาแต่โทษคนนู้นคนนี้ ทำให้สุดท้ายองค์กรก็เกิดความแตกแยก สุดท้ายทุกอย่างก็พังลง

ทุกสิ่งทุกอย่างมีทางออกเสมอ อยู่ที่ว่าเราจะหามันเจอหรือเปล่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราโชวาทในกระบวนการดังกล่าว เพื่อให้พวกเราได้ยึดถือปฏิบัติตั้งแต่ปี 2533 ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไว้ว่า

“…ในการปฏิบัติงานนั้น ย่อมมีปัญหาต่าง ๆ เกิดขึ้นได้เสมอ เมื่อปัญหาเกิดขึ้นต้องรีบแก้ไข อย่าทิ้งไว้ให้พอกพูนลุกลามจนแก้ยาก ขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางที่จะแก้ไขได้ ถ้าคนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิด ช่วยกันแก้หลาย ๆ คน หลาย ๆ ทาง ด้วยความร่วมมือปรองดองกัน ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้น จักได้ไม่กลายเป็นอุปสรรคขัดขวาง และบั่นทอนทำลายความเจริญและความสำเร็จของการงาน ตัวการที่จะทำให้แก้ปัญหาไม่ออก ทั้งทำให้ปัญหายุ่งยากยิ่งขึ้นนั้นคือจิตใจและความคิดที่ถูกครอบงำ คนเรา เมื่อมีอคติแล้ว มักมองไม่เห็นความจริง หรือถึงจะเห็นก็ไม่ยอมรับ และเมื่อไม่เห็นหรือไม่ยอมรับความจริงแล้ว ก็ทำให้ไม่ทราบต้นเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาไม่ออก ยิ่งไปกว่านั้น ยังจะถูกอคติซ้ำเติมให้เข้าใจผิด แล้วก่อปัญหาให้ใหญ่โตซับซ้อนไม่สิ้นสุด วิธีแก้ปัญหานั้น ก่อนอื่นจำเป็นต้องทำใจให้มั่นคงเป็นกลางให้ได้ เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ปัญหา และพิจารณาหาเหตุให้ทราบแจ้งชัด การเห็นเหตุของปัญหาอย่างถูกต้องชัดเจน จะช่วยให้คิดเห็นทางแก้ไข และทราบว่าการแก้ปัญหานั้น ๆ ควรจะกระทำโดยวิธีใด จะกระทำได้โดยลำพัง หรือต้องอาศัยความร่วมมือช่วยเหลือจากผู้ใด ฝ่ายใด อย่างไรบ้าง…”

เครดิตจากหนังสือ คิด ทำ คำสอนพ่อ

แสดงความคิดเห็น