“สมเด็จพระเทพฯ” พารำลึกสมัย รัชกาลที่ 9 ทรงประดิษฐ์ “Font” ส.ค.ส.

ส.ค.ส. พระราชทานจาก รัชกาลที่ 9 กับแบบอักษรที่ทรงประดิษฐ์ขึ้นในคอมพิวเตอร์

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระอัจฉริยภาพในหลายด้าน ซึ่งที่ผ่านมานอกจาก โครงการอันเนื่องมากจากพระราชดำริและการบริหารปกครองบ้านเมืองการทูต ยังทรงมีพระปรีชาสามารถทางด้านกีฬา ดนตรี พระราชนิพนธ์หนังสือ และการออกแบบอักษร (Font) ที่ใช้ในคอมพิวเตอร์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินที่มีความสนพระราชหฤทัยในหลายด้าน และมีพระปรีชาสามารถในทางวิทยาศาสตร์ ทรงเป็นพระบิดาแห่งสิ่งประดิษฐ์ไทย ทรงใช้เครื่องมือเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ โดยเฉพาะทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างชำนาญ
01-nin_bbl_%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7ในปีพุทธศักราช 2530 ส.ค.ส. พระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ 9 ฉบับแรกซึ่งทรงประดิษฐ์ขึ้นด้วยพระองค์เอง เพื่อพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่เป็นประจำทุกปีจนถึงพุทธศักราช 2558 (ยกเว้น 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 จากเหตุภัยพิบัติสึนามิ)

ในส่วนของ ส.ค.ส. ที่ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรนั้นเป็น ฟอนต์ ที่ทรงปรุงขึ้นมาเอง จากการทดลองช่วงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2529 และทรงทดลองใช้โปรแกรม “Fontastic” เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 เพื่อนำมาใช้ใน ส.ค.ส. พระราชทาน
01-nin_bbl_%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7สำหรับการประดิษฐ์ตัวอักษรไทย พระองค์ทรงประดิษฐ์อักษรไทยหลายแบบ เช่น แบบจิตรลดา แบบภูพิงค์ ฯลฯ ทรงสนพระราชหฤทัยประดิษฐ์อักษรขนาดใหญ่ที่สุดจนถึงขนาดเล็กที่สุด นอกจากนี้ ยังตั้งพระราชหฤทัยในการประดิษฐ์อักษรภาษาอื่น ๆ เพิ่มขึ้น คือ ภาษาสันสกฤต

ในหลวง รัชกาลที่ 9 ยังทรงสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญภาษาบาลีสันสกฤตเพื่อให้เกิดแบบอักษรใหม่ อย่างอักษรเทวนาครี หรือที่ทรงเรียกว่า ‘ภาษาแขก’ ที่มีรูปแบบไม่คงที่หากนำส่วนหนึ่งของอักษรมาต่อรวมกับอีกส่วนหนึ่งของอักษร จะเกิดเป็นอักษรใหม่
01-nin_bbl_%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานสัมภาษณ์พระราชกรณียกิจในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 เพื่อพระราชนิพนธ์ ‘ดุจดวงตะวัน’ เมื่อปี พ.ศ. 2538 เกี่ยวกับการประดิษฐ์ ฟอนต์ ใจความว่า “ประดิษฐ์เหมือนกับที่ทำตัวเขียนอะไรต่าง ๆ อย่างของ PC นี้ แต่ก่อนท่านจะใช้ CU WRITER แล้วก็เอามาทำเขียนทีละตัว ๆ เขียนภาษาสันสกฤตซึ่งทำเอง หรือว่าตัวเขียนภาษาไทยนี่ก็ทำเอง เพราะรู้สึกว่าท่านไม่โปรดมากที่เขาประดิษฐ์ตัวเขียนกันใหม่ ๆ ตัวเขียนที่ขีดเส้นฉวัดเฉวียนอะไรนี่ กริ้วทุกที ท่านก็จะเขียนของท่านเอง แต่ว่าที่ประดิษฐ์คำนั้น ท่านก็ใช้ Software ของเดิม เพราะฉะนั้น ท่านเคยรับสั่งเมื่อมีการเฉลิมพระเกียรติอะไรกันทีหนึ่ง ว่าจะเอาฟอนต์ของท่านเผยแพร่ ท่านจึงบอกว่า ความจริงแล้วมันไม่ถูก เพราะลิขสิทธิ์เป็นของคนอื่น ของเราเป็นแค่เอามาเขียน แต่ว่าตัวโปรแกรมเก่าเป็นของคนอื่น ท่านไม่ได้ทำมาเองตั้งแต่ต้น มันไม่ถูก แต่ว่าที่เห็นท่านเขียนเองเป็นตัวสันสกฤต (หมายถึงอักษรเทวนาครี) ไม่ได้ซื้อมาสำเร็จรูปแบบที่ว่าใครเขาทำเอาไว้แล้ว”

01-nin_bbl_%e0%b8%9f%e0%b9%89%e0%b8%ad%e0%b8%99%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%87%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b8%e0%b8%87_%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b8%a7

แสดงความคิดเห็น