พ่อหลวง..เทวดาผู้ปัดเป่าโรคโปลิโอ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพยายามแก้ไขปัญหาของประเทศชาติและประชาชนอยู่ตลอดเวลา แม้พระองค์จะต้องทรงปฏิบัติพระราชกิจต่าง ๆ ทั้งในด้านพระราชพิธี และรัฐพิธีที่มีอยู่อย่างมากแล้วก็ตาม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีความห่วงใยประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้านสุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนนั้นเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า “ถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมืองนั่นเอง” แสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงเป็นห่วง และเอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย

พระราชกรณียกิจด้านสาธารณสุขในระยะแรกตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2493-2505 นั้น พระองค์ยังทรงเน้นที่จะช่วยเหลือบรรเทาความเดือนร้อนเฉพาะหน้า พระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชทรัพย์ 500,000 บาท สร้างตึกมหิดลวงศานุสรณ์ ในสถานเสาวภา เพื่อใช้ในกิจการด้านวิทยาศาสตร์และผลิตวัคซีน บี ซี จี เพื่อแก้ปัญหาจากวัณโรคร้ายแรงที่เกิดขึ้น ในขณะนั้นพระราชทานพระราชทรัพย์ สร้างเรือเวชพาหน์ เป็นโรงพยาบาลเรือลำแรกและลำเดียวในโลกเพื่อรักษาโรคให้ประชาชนที่อยู่ทางน้ำ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อครั้งเสด็จแปรพระราชฐานไปยังทุกท้องถิ่น จะทรงใช้เวลาส่วนหนึ่งปฏิสันถารกับราษฎรอย่างใกล้ชิด ไถ่ถามทุกข์สุขของราษฎรรวมทั้งทรงมอบหมายหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ให้ตรวจรักษาผู้เจ็บไข้ได้ป่วย ผู้พิการ และให้ความรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคเสมอ โดยเฉพาะเรื่องการป้องกันและควบคุมโรคต่าง ๆ นั้น พระองค์ใส่พระราชหฤทัยเป็นพิเศษ
เช่น โรคโปลิโอ ที่ระบาดในประเทศไทยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2494 และได้ทวีความรุนแรงมากขึ้นในปีพุทธศักราช 2495 ที่ทำให้มีคนป่วยและตายเป็นจำนวนมาก ประชาชนหวาดวิตกกันมากถึงความพิการตลอดชีวิต ด้วยความห่วงใยพสกนิกรจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และเงินจากการบริจาคโดยเสด็จพระราชกุศล ที่ได้จากการจัดเปียโนคอนเสิร์ต หาเงินสมทบทุนรักษาโปลิโอ โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ให้แก่โรงพยาบาล เป็นค่าใช้จ่ายในการซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาดูแลผู้ป่วยโรคโปลิโอ เช่น อ่างน้ำขนาดใหญ่ เครื่องทำน้ำอุ่น เครื่องสอนเดิน ปอดเหล็ก เป็นต้น

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2495 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สำนักพระราชวังส่งเงินจำนวน 250,000 บาท เป็นเงินทุน “โปลิโอสงเคราะห์” และยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดซื้อเครื่องช่วยหายใจพระราชทานโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อช่วยประคับประคองการหายใจของคนไข้จนกว่าจะสามารถหายใจเองได้ นอกจากนี้พระองค์ยังทรงระดมทุนผ่านหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษสแตนดาร์ดรายสัปดาห์ ฉบับที่ 313  วันที่ 27 ธันวาคม พุทธศักราช 2495 และทางสถานีวิทยุ อ.ส. พระราชวังดุสิต เพื่อสงเคราะห์ผู้ป่วยโรคโปลิโอ จัดหาเครื่องมือแพทย์ในการฟื้นฟูสภาพผู้ป่วย และได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จำนวน 250,000 บาท แก่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เพื่อใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ตลอดจนค้นคว้าทางวิชาการเพื่อป้องกันและบำบัดโรคโปลิโอ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าได้สร้างอาคารและจัดหาอุปกรณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคโปลิโอ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่ออาคารว่า “ตึกวชิราลงกรณ์ธาราบำบัด” และยังได้พระทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จำนวน 539,714,.45 บาท สร้าง “ตึกอานันทมหิดล” ให้แก่โรงพยาบาลศิริราช เพื่อจัดตั้งสถานรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคโปลิโอด้วย

พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ที่ทรงมีต่อการป้องกันและควบคุมโรคโปลิโอนั้นได้ส่งผลให้การกวาดล้างโรคโปลิโอในประเทศไทย ประสบผลสำเร็จลุล่วงมาด้วยดี ไม่พบผู้ป่วยโปลิโอรายใหม่ในประเทศไทยอีกเลย สมดังพระราชประสงค์ที่จะให้เด็กไทยพ้นภัยจากโรคร้ายที่คุกคามชีวิตและก่อให้เกิดความพิการนี้ตลอดไป

เรียบเรียงจาก : หนังสือพระมหากษัตริย์กับงานสิทธิมนุษยชน

แสดงความคิดเห็น