ทุนอานันทมหิดล … ทุนการศึกษาพระราชทาน สร้างผู้เชี่ยวชาญระดับแถวหน้าของไทย

ด้วยความสนพระราชหฤทัยพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงเข้าพระราชหฤทัยดีว่าในการพัฒนาประเทศนั้น จำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญวิชาการขั้นสูงสาขาต่าง ๆ

และวิธีการหนึ่งที่จะสร้างผู้เชี่ยวชาญเหล่านั้นได้ก็คือ การส่งผู้มีความสามารถออกไปศึกษาหาความรู้ ณ ประเทศที่เป็นแหล่งวิทยาการแขนงต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศ จึงทรงพระราชดำริที่จะส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาที่มีความสามารถยอดเยี่ยม ได้มีโอกาสไปศึกษาวิชาความรู้ให้ถึงขั้นสูงสุดในประเทศที่พัฒนาแล้ว โดยทรงมีพระราชดำริว่า เมื่อได้ศึกษาถึงขั้นสูงสุดแล้วจะเห็นว่าศาสตร์ต่าง ๆ นั้นมีความสัมพันธ์กัน และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์และประเทศชาติได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งทุนการศึกษาเพื่อการนี้ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2498 และได้พระราชทานนามทุนนี้ว่า “อานันทมหิดล” เพื่อเป็นพระบรมราชานุสรณ์ในสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร

การพระราชทานทุนนี้ เมื่อแรกเริ่มทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เป็นประเดิม ด้วยทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ผู้ทรงศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และสนพระทัยงานด้านการสาธารณสุขของประเทศเป็นอย่างยิ่ง โดยได้พระราชทานทุนแก่นักศึกษาแพทย์ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จนสำเร็จกลับมาทำคุณประโยชน์ให้แก่บ้านเมืองมาแล้ว และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลเองก็ทรงสนพระราชหฤทัยในการส่งเสริมกิจการแพทย์ของไทยเป็นอย่างมาก

เมื่อการดำเนินการมอบทุน “อานันทมหิดล” ได้ผลดีมาเป็นระยะเวลา 4 ปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งทุน “อานันทมหิดล” เป็น “มูลนิธิอานันทมหิดล” เมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2502 และต่อมาเมื่อประเทศไทยมีความต้องการผู้เชี่ยวชาญในวิชาแขนงอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุนในสาขาวิชาต่าง ๆ เพิ่มขึ้นเป็นลำดับ แยกเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้

1. แผนกแพทยศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งขึ้นเมื่อแรกตั้งทุน
2. แผนกวิทยาศาสตร์ (รวมแผนกวิศวกรรมศาสตร์ด้วย) ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2502 และเปลี่ยนชื่อเป็นแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.  2514
3. แผนกเกษตรศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2504
4. แผนกธรรมศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2506
5. แผนกอักษรศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2506
6. แผนกทันตแพทยศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2535
7. แผนกสัตวแพทยศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2537
8. แผนกวิศวกรรมศาสตร์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุมัติให้แยกแผนกวิศวกรรมศาสตร์ออกเป็นแผนกต่างหากตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2541

ตลอดระยะเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงสนพระราชหฤทัยการดำเนินงานของมูลนิธิฯ อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด  โดยทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยทั้งในเรื่องของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับพระราชทานทุน และการดำเนินการด้านต่าง ๆ เช่น การปรับเปลี่ยนและเพิ่มสาขาวิชาที่จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานทุน ซึ่งครั้งล่าสุดนั้น เมื่อวิชาวิศวกรรมศาสตร์ที่ศึกษาอยู่ในประเทศไทยมีลักษณะเฉพาะ แยกเป็นเด็ดขาด ก็ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้แยกออกเป็นแผนกหนึ่งต่างหาก จากเดิมที่รวมอยู่ในแผนกวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ นอกจากนี้ยังทรงพิจารณาการศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยด้วยว่าสาขาวิชาใดในสถาบันใดได้คุณภาพ ผลิตผู้มีความรู้ความสามารถที่จะไปศึกษาต่อได้ จึงจะมีสิทธิรับการคัดเลือกเข้ารับพระราชทานทุน ทั้งนี้ ก่อนที่ผู้ได้รับพระราชทานทุนจะออกไปศึกษาในต่างประเทศนั้น คณะกรรมการประจำแผนกจะนำผู้ที่ได้รับพระราชทานทุนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อรับพระราชทานพระบรมราโชวาท และเมื่อสำเร็จการศึกษามาแล้วในโอกาสแรกที่กลับมาถึงประเทศไทย จะนำเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบบังคมทูลรายงานทุกคน

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างสูงสุดต่อผู้ได้รับพระราชทานทุนทุกคน และเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อประชาชนคนไทยผู้ได้รับประโยชน์แห่งการพัฒนานี้ทั้งปวง

แสดงความคิดเห็น