ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล

ตราสัญลักษณ์เนื่องในโอกาสมหามงคล หมายถึง เครื่องหมายในโอกาสสำคัญที่มีการเฉลิมฉลองเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวาระสำคัญต่าง ๆ

เช่น เฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบพิเศษ หรือทรงครองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี 50 ปี และ 60 ปี เป็นต้น หน่วยงานที่พิจารณาความเหมาะสมเมื่อมีผู้มาขอนำตราสัญลักษณ์ไปใช้คือ สำนักราชเลขาธิการ
ในการจัดงานของแผ่นดินที่เกี่ยวข้องกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเกี่ยวกับบ้านเมือง จะมีตราสัญลักษณ์เป็นเครื่องหมายงาน ซึ่งรัฐบาลมอบหมายให้กรมศิลปากรรับผิดชอบมีหน้าที่ออกแบบ จัดสร้าง หรือจัดประกวด จากนั้นกรมศิลปากรจะนำตราสัญลักษณ์ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อมีพระบรมราชวินิจฉัยก่อนถึงปีที่จัดงานนั้น ๆ เมื่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชวินิจฉัยและนำกลับมาแก้ไขแล้ว จึงประกาศใช้อย่างเป็นทางการในระยะเวลาที่กำหนด
ตราสัญลักษณ์ที่ประชาชนทั่วไปได้เห็นจะปรากฏในเหรียญเฉลิมพระเกียรติ หน่วยงานราชการ โรงเรียน อาคารร้านค้า ธนาคาร บ้านเรือน ธง หนังสือ หรือเสื้อ เป็นต้น
ซึ่งตราสัญลักษณ์ระหว่างพุทธศักราช 2514-2559 ได้แก่
1-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีรัชดาภิเษก 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2514
มีปรากฏใช้เพียง 2 แห่ง คือ บนพัดรองจำนวน 200 เล่ม ถวายแด่พระภิกษุตั้งแต่ชั้นเจ้าคณะจังหวัดขึ้นไปตามโบราณราชประเพณี และหนังสือที่ระลึกซึ่งจัดพิมพ์ขึ้นในโอกาสนี้ มิได้มีใช้ในโอกาสทั่วไป อนึ่ง ตราสัญลักษณ์ที่ปรากฏในพัดรองที่ระลึกทั้ง 200 เล่มนั้น จะไม่มีแถบข้อความว่า “ที่ระลึกพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ 25 ปี”
2-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8aตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2530
ออกแบบโดย นายพินิจ สุวรรณะบุณย์ ศิลปินแห่งชาติ กรมศิลปากร
3-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8aตราสัญลักษณ์ งานพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก เป็นพระราชพิธีที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงครองสิริราชสมบัติยาวนานยิ่งกว่าสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในประเทศไทย วันที่ 2 กรกฎาคม พุทธศักราช 2531
ออกแบบโดย นายสุนทร วิไล นายช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร
4-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 50 ปี พระราชพิธีกาญจนาภิเษก พุทธศักราช 2539
กรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแบบ และแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานของนางสาววิยะดา เจริญสุข
5-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2542
กรมศิลปากรได้แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดแบบ และแบบตราสัญลักษณ์ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผลงานของ นายนิรันดร์ ไกรสรรัตน์
6-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%89%e0%b8%a5%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%aa%e0%b8%b4ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี พุทธศักราช 2549
ออกแบบโดย นายสมชาย ศุภลักษณ์อำไพพร ช่างศิลปกรรม กรมศิลปากร
7-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2550 ออกแบบโดย นายสุเมธ พุฒพวง นักวิชาการช่างศิลป์ กรมศิลปากร
8-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c-%e0%b8%9e%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%8a%e0%b8%9e%e0%b8%b4%e0%b8%98ตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2554
9-%e0%b8%95%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%8d%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%81%e0%b8%a9%e0%b8%93%e0%b9%8c%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%992559ตราสัญลักษณ์ งานฉลองสิริราชสมบัติครบ 70 ปี เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พุทธศักราช 2559

การขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์ฯ และการประดับธงตราสัญลักษณ์ฯ มีข้อปฏิบัติซึ่งกำหนดขึ้นเป็นครั้ง ๆ ไป สำหรับพุทธศักราช 2549 กำหนดไว้ว่า
1. กรณีที่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป มีความประสงค์นำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในการจัดทำสิ่งของใด ๆ ก็ตาม ให้แจ้งสำนักราชเลขาธิการเพื่อพิจารณาคำขออนุญาต
2. โครงการและกิจกรรมที่ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบเป็นโครงการและกิจกรรมร่วมเฉลิมพระเกียรติจากคณะกรรมการอำนวยการจัดงาน สามารถนำตราสัญลักษณ์ไปใช้ในโครงการและกิจกรรมได้ โดยแจ้งสำนักราชเลขาธิการทราบ เพื่อรวบรวมบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ ยกเว้นโครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อก่อให้เกิดรายได้ จะต้องขออนุญาตและได้รับการพิจารณาจากสำนักราชเลขาธิการ
3. การประดับธงชาติไทยคู่กับธงผืนผ้าสีเหลืองที่มีตราสัญลักษณ์ฯ บนผืนผ้า และประดับตราสัญลักษณ์ฯ ตามอาคารบ้านเรือน และสถานที่ของหน่วยงาน เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี สามารถทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากสำนักราชเลขาธิการ

ข้อมูลจาก : หนังสือสารานุกรมพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรอบ 60 ปีแห่งการครองราชย์

แสดงความคิดเห็น