ที่มาของช้างเผือกคู่บารมีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงช้างต้น วังไกลกังวล

จุดเริ่มต้นของช้างเผือกคู่บารมี “พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ” นั้น เกิดขึ้นครั้งแรกที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยใน จ.ลำปาง ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2536

ภายในพื้นที่แห่งนี้มีสถานที่สำคัญคือ โรงช้างต้น ซึ่งเป็นช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ไทย หรือที่เราเรียกว่าเป็น “ช้างเผือกคู่บารมี” แต่เดิมในยุคของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้น พบว่ามีอยู่ 21 ช้าง (สรรพนามช้างที่สำคัญของพระมหากษัตริย์ จะเรียกว่า “ช้าง” ไม่ได้เรียกว่า “เชือก”)

แต่ขณะนี้เหลือเพียง 11 ช้างแล้ว ซึ่งทางศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยแห่งนี้รับหน้าที่ดูแลไว้ 6 ช้าง เป็นเพศผู้ทั้งหมด ได้แก่ พระเศวตศุทธวิลาส และพระเศวตพาสุรคเชนทร์  ส่วนอีก 4 ช้าง ยังไม่ได้สมโภชขึ้นระวาง ได้แก่  ขวัญเมือง ยอดเพชร  อายุ 27-28 ปี ทองสุกและวันเพ็ญ อายุ 30 ปี

ส่วนที่เหลืออีก 5 ช้างนั้น ในจำนวนนี้มี 4 ช้าง อยู่ที่โรงช้างต้น ซึ่งอยู่ภายในเขตพระราชวังภูพานราชนิเวศน์ จ.สกลนคร เป็นช้างพังทั้งหมด (ช้างเพศผู้) ได้แก่ พระวิมลรัตนกิริณี พระศรีนรารัฐราชกิริณี พระเทพวัชกิริณี อายุ 28-29 ปี และพังมด อายุ 20 ปี  ส่วนที่เหลืออีก 1 ช้าง เป็นช้างเผือกแรกที่ได้มาในสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช นั่นคือ พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ซึ่งเป็นช้างพลายเผือกโท เกิดในป่าที่ จ.กระบี่ ในปี พ.ศ. 2494

ต่อมาพระวังเมืองได้ตรวจสอบคชลักษณ์แล้วพบว่าเป็นช้างสำคัญ จึงนำมาเลี้ยงดูไว้ที่สวนสัตว์ดุสิต ต่อมาในปี พ.ศ. 2550 ได้ดำเนินการประกอบพิธีขึ้นระวางเป็น “ช้างชั้นต้น” ปัจจุบันอยู่ที่โรงช้างต้นในพระราชวังไกลกังวล จ.ประจวบคีรีขันธ์

พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ นี้มีชื่อเต็มคือ พระเศวตอดุลยเดชพาหน ภูมิพลนวนาถบารมี ทุติยเศวตกรีกมุทพรรโณภาส บรมกมลาสนวิสุทธวงศ์ สรรพมงคลลักษณคเชนทรชาติ สยามราษฎรสวัสดิ ประสิทธิ์รัตนกุญชรนิมิตบุญญาธิการ ปรมินทรพิตรสารศักดิเลิศฟ้า ต่อมาพระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ได้ย้ายไปยืนโรงที่โรงช้างต้น พระราชวังไกลกังวล อ.หัวหิน และเมื่อวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2553 พระเศวตอดุลยเดชพาหนฯ ได้ล้มลงแล้ว

นอกจากนี้ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย ยังเป็นหน่วยงานของภาครัฐที่ให้ความช่วยเหลือช้างทั่วไปอีกราว 2,700 เชือกด้วย ภายใต้โครงการต่าง ๆ เช่น โรงช้างต้น สถาบันคชบาลแห่งชาติ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ โรงพยาบาลช้าง โครงการสัตวแพทย์สัญจร หน่วยช่วยชีวิตช้าง ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ และให้การช่วยเหลือผ่านทางคู่มือดูแลช้างด้วย

แสดงความคิดเห็น