ในหลวง ร.9 ฉายแววพระอัจฉริยภาพ จากของเล่นส่วนพระองค์เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์

โครงการพระราชดำรินับตั้งแต่ปี พ.ศ.2495-2556 มีทั้งสิ้น 4,447 โครงการ แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพระอัจฉริยภาพดังกล่าวนี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่เมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ ที่ทรงมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานประดิษฐ์

ต่อมาเมื่อเจริญพระชนมพรรษาเสด็จขึ้นครองราชย์ ได้ทรงนำมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพสกนิกร เช่น เมื่อครั้งที่ยังทรงเล่นรถไฟจำลองขณะประทับอยู่ที่สวิสเซอร์แลนด์ แสดงให้เห็นแววพระอัจฉริยภาพด้านการคมนาคม เพราะในเวลาต่อมาทรงเสด็จฯ ไปทรงวางศิลาฤกษ์ทางคู่ขนานลอยฟ้า ถ.บรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2539 ซึ่งสร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริในการบรรเทาปัญหาการจราจรฝั่งธนบุรี

ส่วนที่ทรงเล่นเรือกระดาษ ฉายแววพระอัจฉริยภาพด้านงานช่าง เช่น เมื่อครั้งที่ได้เสด็จฯ ไปทรงวางกระดูกงูเรือ ต.91 ณ กรมอู่ทหารเรือ สำหรับเรือรักษาฝั่ง ต.91 ซึ่งเป็นเรือที่กองทัพเรือต่อขึ้นตามแนวพระราชดำริเมื่อปี พ.ศ. 2510 ที่จะให้กองทัพเรือสามารถออกแบบและต่อเรือรบคุณภาพได้ด้วยพระองค์เอง

ต่อมาเมื่อเจริญพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้ทรงประดิษฐ์กังหันชัยพัฒนา ที่ทรงออกแบบคิดค้นวิธีการโดยพระองค์เอง วิธีการของกังหันก็คือ การหมุนน้ำให้น้ำได้รับออกซิเจน ทำให้น้ำที่เน่าเสียคืนสู่สภาพเดิม สามารถนำกลับมาใช้งานได้ ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างมากต่อพสกนิกรและประเทศไทย

ขณะที่พระอัจฉริยภาพด้านหัตถศิลป์นั้น ถือว่าเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงพระมหากรุณาธิคุณยิ่งใหญ่ต่อการพัฒนางานช่างของไทย จะเห็นได้จากผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงไว้ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ และพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ที่เกื้อหนุนการสร้างสรรค์การช่าง แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนถึงความสนพระราชหฤทัย และพระอัจฉริยภาพในงานช่าง ทรงสนพระราชหฤทัยงานช่างตั้งแต่ยังทรงศึกษาอยู่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และทรงประดิษฐ์ของเล่นด้วยพระองค์เอง เช่น เครื่องร่อน และเรือรบจำลอง เป็นต้น

นอกจากนี้ ยังทรงเก็บกิ่งไม้แล้ววิ่งกลับมาปลูกไว้ริมคลอง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพด้านเกษตรกรรม เช่น โครงการอีสานเขียว โครงการพัฒนาการเกษตรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่ดำเนินการอยู่ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และนำผลสำเร็จจากการศึกษาทดลองไปถ่ายทอดสู่พสกนิกร

ส่วนเรื่องที่พระองค์ขณะทรงพระเยาว์ได้ทรงขุดดินให้เป็นแอ่ง แล้วนำน้ำใส่ให้เป็นคลอง แสดงให้เห็นถึงพระอัจฉริยภาพในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ว่าทรงเป็นนักชลประทานมาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์ ดังจะเห็นได้จากเขื่อนแม่งัด ซึ่งเป็นอีกเขื่อนที่สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริ ต่อมาได้โปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อให้ใหม่ว่า เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล ตั้งอยู่ที่ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น