สศอ. เผย MPI 10 เดือนแรกของปี 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.1

สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เผย ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.1 ทำให้ 10 เดือนแรกของปี 2559 MPI ขยายตัวร้อยละ 0.1 แนวโน้มปี 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ

ทางด้านอัตราการใช้กำลังการผลิตเดือนตุลาคม 2559 อยู่ที่ร้อยละ 65.4 โดยมีอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้เป็นบวก ได้แก่ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และเส้นใยประดิษฐ์  น้ำมันปิโตรเลียม  เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน สำหรับแนวโน้มปี 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก  รายจ่ายการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

นายวีรศักดิ์ ศุภประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) เปิดเผยว่า ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) 10 เดือนแรกของปี 2559  มีการขยายตัวร้อยละ 0.1 ขณะที่ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมในภาพรวมของเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวร้อยละ 0.1  โดยอุตสาหกรรมที่ส่งผลให้ ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) เดือนตุลาคม 2559  เป็นบวก ได้แก่ เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และเส้นใยประดิษฐ์  น้ำมันปิโตรเลียม  เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน

สำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลให้ดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) มีการขยายตัว ได้แก่

เครื่องสำอาง เคมีภัณฑ์ และเส้นใยประดิษฐ์  การผลิตเดือนตุลาคม 2559 เพิ่มขึ้นร้อยละ 22.90 ขยายตัวเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก การผลิตสบู่ เคมีภัณฑ์ที่ใช้ในการทำความสะอาดและผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสำหรับประทินร่างกาย และสินค้าของไทยมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของตลาด ทำให้มีการสั่งซื้อสินค้ามากขึ้น

น้ำมันปิโตรเลียม การผลิตเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 19.56 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลมาจาก น้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 และแก๊สโซฮอล์ 95 เนื่องจากราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ในระดับต่ำต่อเนื่องทำให้มีการบริโภคน้ำมันมากขึ้น

เครื่องปรับอากาศ และชิ้นส่วน การผลิตเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 16.95 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากมีการเร่งผลิตเครื่องปรับอากาศรุ่นที่ใช้สารทำความเย็น R22 ก่อนจะถูกยกเลิกในปี 2560 และเปลี่ยนใช้สาร R32 แทน

ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ การผลิตเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.26 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน จากกลุ่มสินค้า Other IC เป็นผลจากคำสั่งซื้อของกลุ่มยานยนต์ ชิ้นส่วนอุปกรณ์แสดงผล    และชิ้นส่วนอุปกรณ์เพาเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น

เหล็กและผลิตภัณฑ์เหล็ก การผลิตเดือนตุลาคม 2559 ขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.92  เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากฐานที่ต่ำในปีก่อน และปัจจัยเรื่องราคาที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมาตรการป้องกันการทุ่มตลาดเหล็กจากจีน ทำให้ผู้ผลิตเริ่มมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับสินค้าในอุตสาหกรรมหลักที่ส่งผลลบต่อดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรม (MPI) ได้แก่

เฟอร์นิเจอร์ การผลิตเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ 39.15 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความหลากหลายทั้งรูปแบบและขนาด ซึ่งปีนี้ได้รับคำสั่งซื้อสินค้าที่ผลิตยากหรือมีขนาดใหญ่ทำให้ปริมาณการผลิตลดลง ประกอบกับผู้ว่าจ้างได้ปรับมาตรฐานคุณภาพของสินค้าสูงขึ้น

น้ำมันพืช การผลิตเดือนตุลาคมลดลงร้อยละ 14.57 เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากปัญหาภัยแล้งในปี 2558 ต่อเนื่องมาจนถึงปี 2559 ทำให้ผลผลิตลดลง สินค้าออกสู่ตลาดน้อยและบางพื้นที่ขาดแคลน

แนวโน้มปี 2560 คาดว่าดัชนีผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวเพิ่มขึ้นจากการทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ ของเศรษฐกิจโลกและการค้าโลก  รายจ่ายการลงทุนภาครัฐที่มีแนวโน้มขยายตัวเร่งขึ้นโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคม และการดำเนินงานภายใต้แผนงานพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC)

แสดงความคิดเห็น